การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 1/2564


[2022-12-06] การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ "สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ป.. [2022-12-06] การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบ.. [2022-12-01] การประชุมหารือมาตรการควบคุมการจับสัตว์น้ำขนาดเล็กที่ห้ามจับหรือการนำขึ.. [2022-11-29] การประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในคลัสเตอร์ ประจำปีงบปร.. [2022-11-28] ประกาศกรมประมง.. [2022-11-24] การประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ครั้งที่ 5/2565.. [2022-11-15] การประชุมชี้แจงโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง.. [2022-11-14] การประชุมหารือแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการนำเรื.. [2022-11-11] การประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการผลิตในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ ว.. [2022-11-09] การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลและผลงานเพื.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 1/2564 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวผู้บริหารกรมประมง


การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

ครั้งที่ 1/2564

วันอังคารที่ 30พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00น.

ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

และผ่านระบบWeb Conference โปรแกรม Zoom

 

เริ่มประชุมเวลา09.00น.

 

                    การประชุมครั้งนี้มีเลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นประธานการประชุม มีรองอธิบดีกรมประมง (นายบัญชา สุขแก้ว) ทำหน้าที่แทนอธิบดีกรมประมง เนื่องจากติดราชการและรองอธิบดีกรมประมง (นายถาวร ทันใจ) เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ไม่มีการรับรองรายงานการประชุม เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก มีเรื่องเพื่อทราบ จำนวน 3 เรื่อง และเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 6 เรื่อง และวาระอื่นๆ 1 เรื่อง ของกรมเจ้าท่า

                   

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 40คน

 

เลิกประชุมเวลา  11.45 น.