การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน แก้ไขปัญหา และประสานงาน การปฏิบัติเกี่ยวกับผลกระทบของการทำประมงต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม ครั้งที่ 3/2564


[2022-12-01] การประชุมหารือมาตรการควบคุมการจับสัตว์น้ำขนาดเล็กที่ห้ามจับหรือการนำขึ.. [2022-11-29] การประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในคลัสเตอร์ ประจำปีงบปร.. [2022-11-28] ประกาศกรมประมง.. [2022-11-24] การประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ครั้งที่ 5/2565.. [2022-11-15] การประชุมชี้แจงโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง.. [2022-11-14] การประชุมหารือแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการนำเรื.. [2022-11-11] การประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการผลิตในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ ว.. [2022-11-09] การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลและผลงานเพื.. [2022-11-09] การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินการตามแนวทางและมาตรการในก.. [2022-11-09] การประชุมหารือรายละเอียดคู่มือการปฏิบัติงานโครงการเสริมสภาพคร่องเกษตรก.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน แก้ไขปัญหา และประสานงาน การปฏิบัติเกี่ยวกับผลกระทบของการทำประมงต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม ครั้งที่ 3/2564 


การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน แก้ไขปัญหา และประสานงาน

การปฏิบัติเกี่ยวกับผลกระทบของการทำประมงต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม

ครั้งที่ 3/2564

วันอังคารที่ 9พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30น.

ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ โปรแกรม Zoom

 

เริ่มประชุมเวลา09.30น.

 

                    การประชุมครั้งนี้มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม รองอธิบดีกรมประมง(นายบัญชา สุขแก้ว) ทำหน้าที่รองประธานอนุกรรมการ คนที่ 1 แทนอธิบดีกรมประมง เนื่องจากติดราชการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมงเป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีอนุกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 มีเรื่องเพื่อทราบจำนวน 1 เรื่อง และเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 4 เรื่อง

                   

เลิกประชุมเวลา  11.45 น.