การประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร ครั้งที่ 6/2564


[2022-05-27] การประชุมผู้บริหารกรมประมง ครั้งที่ 3/2565.. [2022-05-23] การประชุมรับฟังความคิดเห็นประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบ.. [2022-05-23] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 4/2565.. [2022-05-17] บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. [2022-05-11] การประชุมคณะกรรมการด้านประมง ครั้งที่ 1/2565.. [2022-05-06] การประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหา IUU.. [2022-05-03] การประชุมรับฟังความคิดเห็น ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบี.. [2022-05-03] การประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมใหญ่ของคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสม.. [2022-05-02] การประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับท.. [2022-04-29] แผนงานปฏิบัติงานในการประหยัดพลังงาน.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร ครั้งที่ 6/2564 


การประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ

และการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร

ครั้งที่ 6/2564

วันพุธที่ 25สิงหาคม 2564 เวลา 13.30น.

ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ โปรแกรม Zoom

 

เริ่มประชุมเวลา13.30น.

                   การประชุมครั้งนี้มีเลขาธิการรัฐมนตรีทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องจากติดราชการ มีอธิบดีกรมประมงรองอธิบดีกรมประมง (นายถาวร ทันใจ) และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยได้รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 14กรกฎาคม 2564 มีเรื่องเพื่อทราบจำนวน 2 เรื่อง และเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 3 เรื่อง