การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติสภาการประมง พ.ศ..... และร่างพระราชบัญญัติกองทุนประมง พ.ศ..... ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน แก้ไขปัญหา และประสานงาน การปฏิบัติเกี่ยว.. [2021-10-19 ] การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน แก้ไขปัญหา และประสานงาน การปฏิบัติเกี่ยว.. [2021-09-29 ] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายในทะเลสา.. [2021-09-21 ] การประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภ.. [2021-08-27 ] การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564.. [2021-08-12 ] การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติสภาการประมง พ.ศ..... และร่าง.. [2021-08-02 ] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 6/2564.. [2021-07-13 ] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 5/2564.. [2021-06-14 ] การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564.. [2021-06-07 ] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 4/2564.. [2021-06-01 ]
อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติสภาการประมง พ.ศ..... และร่างพระราชบัญญัติกองทุนประมง พ.ศ..... ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting 

 เผยเเพร่: 2021-06-01  |  อ่าน: 232 ครั้ง

 

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปลาตะพัดทอง อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติสภาการประมง พ.ศ..... และร่างพระราชบัญญัติกองทุนประมง พ.ศ..... ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เพื่อร่วมกันให้ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ.....จากหน่วยงานต่างๆ และแนวทางการดำเนินการ โดยมีนายอรรถพร พลบุตร คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาครัฐ เข้าร่วมประชุม ดังนี้ สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย สมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทย สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป สมาคมประมงอวนล้อมจับแห่งประเทศไทย สมาคมการประมงทะเลไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย เครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาไทย กรมบัญชีกลาง สภาเกษตรกรแห่งชาติ และหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรมประมง

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์