การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 6/2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภ.. [2021-08-27 ] การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564.. [2021-08-12 ] การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติสภาการประมง พ.ศ..... และร่าง.. [2021-08-02 ] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 6/2564.. [2021-07-13 ] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 5/2564.. [2021-06-14 ] การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564.. [2021-06-07 ] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 4/2564.. [2021-06-01 ] การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายในท.. [2021-05-13 ] การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสินค้าประมงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออ.. [2021-05-07 ] การประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงพื้นบ้าน ครั้งที่ 1.. [2021-04-29 ]
อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 6/2564 

 เผยเเพร่: 2021-04-29  |  อ่าน: 358 ครั้ง

 

การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

ครั้งที่ 6/2564

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.

 ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

ผ่านระบบ Web Conference โปรแกรม Zoom

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น.

                         การประชุมครั้งนี้มีพลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยอนุกรรมการฯ โดยได้รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 โดยฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งเรื่องเพื่อทราบ จำนวน 1 เรื่อง และได้ร่วมกันพิจารณา จำนวน 3 เรื่อง

เลิกประชุมเวลา  15.40 น.