การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564

การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติสภาการประมง พ.ศ..... และร่าง.. [2021-08-02 ] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 6/2564.. [2021-07-13 ] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 5/2564.. [2021-06-14 ] การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564.. [2021-06-07 ] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 4/2564.. [2021-06-01 ] การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายในท.. [2021-05-13 ] การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสินค้าประมงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออ.. [2021-05-07 ] การประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงพื้นบ้าน ครั้งที่ 1.. [2021-04-29 ] การประชุมคณะกรรมการบริหารลูกหนี้ค้างจ่ายของเงินทุนหมุนเวียน เพื่อประกอ.. [2021-04-20 ] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 3/2564.. [2021-04-09 ]
อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 

 เผยเเพร่: 2021-04-09  |  อ่าน: 826 ครั้ง

 

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ

ครั้งที่ 2/2564

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ชั้น 3 อาคารสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล

ด้วยระบบประชุมทางไกลออนไลน์ โปรแกรม Zoom

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น.

                   การประชุมครั้งนี้มีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม มีอธิบดีกรมประมง เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยได้รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 โดยมีเรื่องเพื่อทราบ จำนวน 5 วาระใหญ่ 4 วาระย่อย และร่วมกันพิจารณา จำนวน 3 เรื่อง           

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน

เลิกประชุมเวลา  11.30 น.