[2022-12-29] ประกาศกรมประมง ลงวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบร.. [2022-12-19] ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา ลงวันที.. [2022-11-22] แนวทางการบริหารจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ งานเงินทุนหมุนเวียนในการผ.. [2022-11-22] ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมประมง.. [2022-11-13] หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร.. [2022-05-15] เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายกฤษณ์ธนสรรค์ อินทร์บำรุง นักวิชาการประมง.. [2022-04-30] วันที่ 28 เมษายน 65 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. [2022-04-30] วันที่29เมย.2565 นางกัญญารัตน์ สุนทรา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ.. [2022-04-25] วันเสาร์ ที่23เมย.65 นางกัญญารัตน์ สุนทรา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒน.. [2022-04-18] วันที่ 4 - 5 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่ ศพช. ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นศ. ฝึก.. อ่านทั้งหมด 

เกี่ยวกับศูนย์ ฯ 


ประวัติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา

  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา เป็นหน่วยงานสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ บนเนื้อที่ ๘๗ ไร่ตั้งอยู่เลขที่ ๓๖/๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าสะอ้านอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๓๐ อยู่ห่างจากกรุงเทพ ฯ ประมาณ ๕๐ กิโลเมตร พื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ ฯ ได้แก่ บริเวณแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จังหวัดฉะเชิงเทรา, จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเริ่มก่อตั้งใช้ชื่อว่า “สถานีประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา”
  • หน้าที่หลักคือ การผลิตกุ้งก้ามกราม และสัตว์น้ำอื่นๆ เพื่อนำไปปล่อยตามแหล่งน้ำต่าง ๆ ทั่วประเทศ และทดลอง วิจัย ถึงเทคนิคการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามและสัตว์น้ำอื่นๆ พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการผลิตสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกร ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดฉะเชิงเทรา, สถานีประมงน้ำกร่อยจังหวัดฉะเชิงเทรา, ได้ยกระดับเป็นศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา และหลังจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรมประมง ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น "ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต ๑ (ฉะเชิงเทรา)"

วิสัยทัศน์ (กรมประมง)

มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นผู้นำและสร้างความมั่นคงอาหารด้านประมงของประเทศ ภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน


พันธกิจ (กรมประมง)

  1. ส่งเสริมและผลักดันให้มีการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตทุกระดับ
  2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ตลอดห่วงโซ่การผลิตให้ได้รับมาตรฐานของไทยและสากล
  3. กำกับและควบคุมการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อให้มีผลผลิตใช้อย่างยั่งยืนและคงความหลากหลาย ทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของชาวประมง และภาคประชาชน ในภาคการจัดการทรัพยากรในชุมชน
  4. ส่งเสริมและผลักดันให้ศึกษาวิจัยทางวิชาการทุกสาขาการประมง รวมทั้งการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ที่ต่อยอดจากงานวิจัย เพื่อให้เกิดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่า
  5. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในภารกิจที่รับผิดชอบ รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของภารกิจ

 

ค่านิยม (กรมประมง)

"We are F I S H E R I E S"

F = Friendly มีความเป็นมิตร
I = Integrity มีคุณธรรม จริยธรรม
S = Smart มีความสง่างาม
H = Happiness มีความสุข
E = Enthusiasm มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
R = Responsibility มีความรับผิดชอบ
I = Intelligence มีความฉลาด
E = Energy มีพลังและกำลังความสามารถ
S = Simplicity มีความเรียบง่าย

โครงสร้างกรมประมงตามกฎกระทรวง