พนักงานราชการ

 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง.. (2,364)  Infographic.. (1,688) อำนาจหน้าที่.. (1,447) อัตรากำลัง.. (1,404) โครงสร้าง กนป... (1,397) ประวัติ กนป. .. (1,375) ทำเนียบ ผอ... (1,355) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563.. (1,237) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดหมาย ครั้งที่ 5/2563.. (1,064) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 6/2563.. (1,055) Monthly Report สินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563.. (906) สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563.. (901) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563 .. (820) Monthly Report สินค้าปลานิลและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563.. (815) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 9/2563.. (619) ยุทธศาสตร์กรมประมง 2560-2564.. (520) กลุ่มบริหารแผนพัฒนาการประมง.. (447) ขอเชิญเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล ที่รับผิดชอบ โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง เข้าร่วมกลุ่มไลน์.. (436) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป.. (416) ข้อเสนอโครงการองค์กรภาคประชาชนเพื่อขอใช้เงินกู้สำหรับแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม.. (401)

    Copyright © 2016-2020 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

     ชั้น 5-6 อาคารปรีดากรรณสูตร