พนักงานราชการ

 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง.. (2,762)  Infographic.. (1,929) อำนาจหน้าที่.. (1,578) ทำเนียบ ผอ... (1,495) โครงสร้าง กนป... (1,486) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563.. (1,482) อัตรากำลัง.. (1,479) ประวัติ กนป. .. (1,442) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดหมาย ครั้งที่ 5/2563.. (1,224) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 6/2563.. (1,193) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563 .. (995) สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563.. (990) Monthly Report สินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563.. (984) Monthly Report สินค้าปลานิลและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563.. (883) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 9/2563.. (783) ยุทธศาสตร์กรมประมง 2560-2564.. (725) ข้อเสนอโครงการองค์กรภาคประชาชนเพื่อขอใช้เงินกู้สำหรับแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม.. (601) กลุ่มบริหารแผนพัฒนาการประมง.. (594) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป.. (542) ขอเชิญเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล ที่รับผิดชอบ โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง เข้าร่วมกลุ่มไลน์.. (507)

    Copyright © 2016-2021 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

     ชั้น 5-6 อาคารปรีดากรรณสูตร