ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กรมประมง เตือน!!! เกษตรกรเฝ้าระวัง โรคสัตว์น้ำในช่วง ฤดูฝน  (147)   ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนสิงหาคม ฉบับที่ 130/2564  (107)  ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 127/2564  (105)  การขอหนังสือรับรองสถานที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางชนิดตามความในมาตรา 65 แห่งพระ... (104)  การขอหนังสือรับรองสัตว์น้ำชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์จากธรรมชาติที่ได้จากการเพาะเลี้ยง  (96)  ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนสิงหาคม ฉบับที่ 129/2564  (95)  ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนสิงหาคม ฉบับที่ 132/2564  (88)  การขอหนังสือรับรองสถานที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์จากธรรมชาติเ... (87)  ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนสิงหาคม ฉบับที่ 150/2564  (84)  ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนกันยายน ฉบับที่ 162/2564  (83)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร 184 ม.2 ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130