ประกาศทั้งหมด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา)

   (2019-11-12) ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเอกชนดำเนินงาน..
   (2019-11-04) มีความประสงค์จัดจ้างเอกชนดำเนินงาน..
   (2019-09-26) ประกาศผู้ผ่านการเลีอกสรรจัดจ้างเอกชนดำเนินงาน..
   (2019-09-16) มีความประสงค์จัดจ้างเอกชนดำเนินงาน..
   (2019-05-30) ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรร จัดจ้างเอกชนดำเนินงาน..
   (2019-05-21) มีความประสงค์จัดจ้างเอกชนดำเนินงาน..
   (2019-04-29) ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรร จัดจ้างเอกชนดำเนินงาน..
   (2019-04-22) มีความประสงค์จ้ดจ้างเอกชนดำเนินงาน..
   (2019-03-29) ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเอกชนดำเนินงาน..
   (2019-03-22) มีความประสงค์จัดจ้างเอกชนดำเนินงาน..
   (2019-02-28) ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรร จัดจ้างเอกชนดำเนินงาน..
   (2019-02-18) มีความประสงค์จะจ้างเอกชนดำเนินงาน ..
   (2018-10-26) ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเอกชนดำเนินงาน..
   (2018-10-18) มีความประสงค์จะจ้างเอกชนดำเนินงาน..
   (2018-09-24) ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรร จัดจ้างเอกชนดำเนินงาน..
   (2018-09-17) มีความประสงค์จะจ้างเอกชนดำเนินงาน..
   (2018-09-03) ขายลูกพันธ์ุสัตว์น้้ำ..
   (2018-03-20) ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรร จัดจ้างเอกชนดำเนินงาน..
   (2018-03-03) มีความประสงค์จัดจ้างเอกชนดำเนินงาน ..

  •  Hit 20 อันดับ
  • เกี่ยวกับศูนย์ฯ.. (1,962)  หน่วยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ.. (940) หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน.. (864) สำหรับประชาชน.. (772) รู้ทันโรคกุ้งทะเล.. (770) วิสัยทัศน์-พันธกิจ กอง.. (746) โครงการฝึกอบรมบุคลากรภายนอกภายใต้โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย ญี่ปุ่น – เมียนมา.. (722) โครงสร้างหน่วยงาน.. (676) จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ปลากะพงขาว)” แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นท.. (640) สัตว์น้ำชายฝั่งที่สามารถทำการเพาะเลี้ยงได้.. (633) Download.. (633) วิสัยทัศน์-พันธกิจ กรม.. (571) งานวิจัย.. (540) สำหรับเจ้าหน้าที่.. (362) ฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer (กลุ่มสัตว์น้ำชายฝั่ง).. (360) การป้องกันและรักษาโรคปลากะพงขาวในบ่อดินในจังหวัดฉะเชิงเทรา.. (325) โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กลุ่มสัตว์น้ำชายฝั่ง) จังหวัดฉะเชิงเทรา.. (250) จัดฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปลากะพงขาวโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา.. (223) หน้าแรก.. (195) โครงการฝึกอบรมภายใต้กรอบความร่วมมือไตรภาคีไทย-ญี่ปุ่น-เมียนม่า.. (178)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา)

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 1 (ฉะเชิงเทรา) 36/2 หมู่ 8 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130