ประกาศทั้งหมด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา)

   (2020-07-05) จัดจ้างเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-05-22) ประกาศจัดจ้างเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-05-18) ประกาศผลสรรหาพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี..
   (2020-05-26) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการและเจ้าพนักงานพัสดุ..
   (2020-03-27) ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรร จัดจ้างเอกชนดำเนินงาน..
   (2020-03-18) มีความประสงค์จัดจ้างเอกชนดำเนินงาน ..
   (2019-09-16) มีความประสงค์จัดจ้างเอกชนดำเนินงาน..
   (2019-05-30) ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรร จัดจ้างเอกชนดำเนินงาน..
   (2019-05-21) มีความประสงค์จัดจ้างเอกชนดำเนินงาน..
   (2019-04-29) ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรร จัดจ้างเอกชนดำเนินงาน..
   (2019-02-28) ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรร จัดจ้างเอกชนดำเนินงาน..
   (2019-02-18) มีความประสงค์จะจ้างเอกชนดำเนินงาน ..
   (2018-10-26) ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเอกชนดำเนินงาน..
   (2018-10-18) มีความประสงค์จะจ้างเอกชนดำเนินงาน..
   (2018-09-24) ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรร จัดจ้างเอกชนดำเนินงาน..
   (2018-09-17) มีความประสงค์จะจ้างเอกชนดำเนินงาน..
   (2018-09-03) ขายลูกพันธ์ุสัตว์น้้ำ..
   (2018-03-20) ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรร จัดจ้างเอกชนดำเนินงาน..
   (2018-03-03) มีความประสงค์จัดจ้างเอกชนดำเนินงาน ..

  •  Hit 20 อันดับ
  • เกี่ยวกับศูนย์ฯ.. (2,656)  หน่วยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ.. (1,123) หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน.. (1,082) รู้ทันโรคกุ้งทะเล.. (985) สำหรับประชาชน.. (943) โครงการฝึกอบรมบุคลากรภายนอกภายใต้โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย ญี่ปุ่น – เมียนมา.. (927) วิสัยทัศน์-พันธกิจ กอง.. (906) Download.. (879) จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ปลากะพงขาว)” แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นท.. (863) โครงสร้างหน่วยงาน.. (851) ประกาศผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ตำแหน่งนายช่างเครื่องยนต์.. (825) สัตว์น้ำชายฝั่งที่สามารถทำการเพาะเลี้ยงได้.. (819) วิสัยทัศน์-พันธกิจ กรม.. (706) ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 กลุ่ม.. (674) งานวิจัย.. (667) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง ตำแหน่งวิชาการประมง ตำแหน่งนายช่างเครื่องยนต์ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า.. (576) Cover.. (513) ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบ สถานที่สอบ.. (500) การป้องกันและรักษาโรคปลากะพงขาวในบ่อดินในจังหวัดฉะเชิงเทรา.. (492) สำหรับเจ้าหน้าที่.. (468)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา)

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 1 (ฉะเชิงเทรา) 36/2 หมู่ 8 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130