•  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • คำขวัญจังหวัดลพบุรี.. (208)  5.จำนวนและพืนที่แหล่งน้ำปิด.. (190) 3.จำนวน ทบ.3.. (179) 1.จำนวน ทบ.1 / พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ไร่).. (154) สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี.. (133) 2.จำนวน ทบ.2.. (132) 4.จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (รวม).. (122) 13.จำนวนศูนย์เรียนรู้ (หลัก/เครือข่าย).. (116) 10.ปริมาณผลผลิตจากการประมง(ในรอบปี 2562).. (109) 15.จำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง.. (108) 6.จำนวนและพืนที่แหล่งน้ำจืด.. (106) 12.จำนวนประมงอาสา (ทั้งหมด/ช่วยปฏิบัติงาน).. (104) 14.จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.. (102) 8.จำนวนเรือประมงทั้งหมด.. (100) 16.ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัด.. (94) 19.สัตว์น้ำควบคุม.. (94) 11.ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ.. (93) กลุ่มแปรรูป.. (92) 9.จำนวนแปลงใหญ่(2560-2563).. (90) 7.จำนวนแหล่งปลาหน้าวัด.. (80)