ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง หนุนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผลิตภัณฑ์กุ้งทะเลของไทย

 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง หนุนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผลิตภัณฑ์กุ้งทะเลของไทย 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-12-30  |   ข่าววันที่: 2020-12-30 |  อ่าน: 138 ครั้ง
 

       ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจเยี่ยมกระบวนการผลิตสินค้ากุ้งทะเลทั้งระบบ ตั้งแต่การเลี้ยง กระทั่งการแปรรูปเพื่อส่งออก หนุนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผลิตภัณฑ์กุ้งทะเลของไทย พร้อมยืนหยัดและเพิ่มโอกาสการแข่งขันในตลาดโลก

       รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า “กุ้งทะเล” ถือเป็นสินค้าสัตว์น้ำที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าจากการส่งออกและนำรายได้เข้าสู่ประเทศกว่าปีละหลายหมื่นล้านบาท โดยกรมประมงได้ให้ความสำคัญและเข้มงวดกับกระบวนการผลิตสินค้ากุ้งทะเลเพื่อให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งระบบ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่ในปัจจุบันต่างหันมาใส่ใจต่อความปลอดภัยทางด้านอาหารมากยิ่งขึ้น

       สำหรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกระบวนการผลิตกุ้งทะเลในจังหวัดสงขลาครั้งนี้ ครอบคลุมทั้งแหล่งวัตถุดิบ และแหล่งแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก โดยในระดับฟาร์มเลี้ยงได้ทำการตรวจฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี หรือ GAP ซึ่งพบว่าเกษตรกรได้ดูแล และบริหารจัดการฟาร์มตามหลักการต่าง ๆ ของ GAP อย่างเข้มงวด อาทิ ด้านสถานที่ การเลี้ยง การให้อาหารและปัจจัยการผลิต การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ รวมถึงสุขอนามัยฟาร์ม เป็นต้น

       นอกจากนี้ ยังได้มีการตรวจสอบการใช้ปัจจัยการผลิตทั้งในฟาร์มเลี้ยงและร้านค้า ซึ่งเป็นไปตามมาตรการของกรมประมงที่มีการควบคุมและเฝ้าระวังการใช้ยารวมทั้งสารเคมีในระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเฉพาะกุ้งทะเลอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ จึงมั่นใจได้ว่าผลผลิตกุ้งทะเลจากมาตรฐาน GAP มีคุณภาพ ถูกหลักสุขอนามัย ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง รวมทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

       และในโอกาสนี้ ยังได้เยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปกุ้งทะเลแช่แข็ง ซึ่งเป็นโรงงานที่กรมประมง เคยส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบพร้อมแนะนำขั้นตอนการปฎิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตสินค้าให้ปลอดภัยอย่างเข้มงวด และในครั้งนี้ทางกรมประมงได้เดินทางมาทานสอบการดำเนินการซ้ำอีกครั้ง โดยผลปรากฏว่าทางโรงงานฯ มีการดำเนินการตามข้อกำหนดด้านมาตรฐานความปลอดภัยตามข้อแนะนำของ กรมประมงอย่างเคร่งครัด และได้เข้มงวดในเรื่องระบบการตรวจสอบย้อนกลับมาตรฐานของวัตถุดิบที่รับเข้ามาแปรรูป การขนส่ง การนำวัตถุเข้าโรงงาน ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพกุ้ง ความสด สะอาด รวมถึงขั้นตอนในการควบคุมกระบวนการแปรรูป ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อการส่งออก ตั้งแต่การรับสินค้าเข้าจนกระทั่งแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมจะส่งออกอีกทั้งยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางเคมีและจุลชีวะของโรงงานด้วย

       นอกจากนี้ โรงงาน ยังได้เพิ่มเติมมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด-19) สำหรับการคัดกรองบุคลากรก่อนเข้า - ออกโรงงาน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมประมงและกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้

       อย่างไรก็ตาม กรมประมงได้ดำเนินการสุ่มตัวอย่างสินค้าสัตว์น้ำที่จะส่งออกจากโรงงานแปรรูปเพื่อทวนสอบระบบการควบคุมการผลิต และติดตามคุณภาพสินค้า โดยส่งเจ้าหน้าที่ไปสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้า ณ โรงงานผลิต เพื่อตรวจวิเคราะห์ คุณภาพทางจุลินทรีย์ เคมี และกายภาพ และเมื่อสินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานตามข้อกำหนดก็จะออกใบรับรองสุขอนามัยสินค้าสัตว์น้ำ (Health Certificate) เพื่อให้สินค้าสามารถส่งออกได้ต่อไป

       รองอธิบดีกรมประมง กล่าวในตอนท้ายว่า จากการตรวจเยี่ยมกระบวนการผลิตสินค้ากุ้งทะเลทั้งระบบในครั้งนี้ เชื่อมั่นว่า “ผลิตภัณฑ์กุ้งทะเลของไทย” มีความพร้อมและศักยภาพที่จะยืนหยัดอยู่ในตลาดโลกได้อย่างเข้มแข็งต่อไป ด้วยคุณภาพและมาตรฐานที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดสายการผลิต ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั่วโลก


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ขอเชิญเกษตรกรในพื้นที่อำเภอปากพะยูน เข้าร่วม “โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่” ถวายในหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. (2,716)  เปิดจวนฯชวนน้อง เยี่ยมชม บ้านเจ้าเมืองพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณบ้านพ.. (1,114) แบบฟอร์ม1.. (987) ประกาศรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5 ประสาร สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561.. (936) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (กุ้งขาวแวนนาไม).. (888) ประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 .. (753) นายชัชชลิต บุญศิริ นายอำเภอบางแก้ว เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ ถ่ายทอดความรู้เพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภ.. (747) นายสมพร มณีรัตน์ นายอำเภอปากพะยูน เป็นประธานเปิดหน่วยบริการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโหนดหม.. (731) ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าประมงออนไลน์.. (725) ข่าวรับสมัครงาน.. (705) ร่วมประชุมการบริหารจัดการกลุ่มเลี้ยงกุ้งทะเลเกาะนางคำ (กุ้งขาว)  โดยมีนายปรีชา  บริเพ็ชร  ประมงอำเภอปากพะยูน.. (676) ร่วมการติดตามคณะของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมนาแปลงใหญ่ จังหวัดพัทลุง.. (674) อบรมเกษตรกรอำเภอควนขนุน เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรสู่ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2561 .. (661) ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซืื้อจัดจ้าง.. (652) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง.. (629) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุเกษตร.. (592) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าประมงฯ.. (588) งบทดลองประจำเดือน.. (582) อบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตร ทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันท.. (579) นายสายันต์ เอี่ยมรอด ผู้ตรวจราชการกรมประมง ลงพื้นที่ติดตามงาน ในพื้นที่อำเภอเขาชัยสน และประชุมหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดพัทลุง ณ ประชุมห้องประชุมส.. (566)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

     39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000