ITA สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี


ITA สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี ITA สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี..คลิก

วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้ารับการอบรม เข้าร่วมโครงการ การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐชนิดหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจำปี เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้ทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรม และความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐ สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างดียิ่งขึ้น อีกทั้งการประเมิน ITA ยังถือว่ามีความสำคัญในการสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ได้กำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป) จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ และเหตุผลของการประเมิน ITA ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อรักษามาตรฐานและยกระดับคะแนนการประเมิน ITA ให้สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ณ อาคารจัดเลี้ยงจุฑามาศ ภัตตาคารไพบูลย์ไก่ย่าง อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในการนี้ นายอำพร ศักดิ์เศรษฐ ประมงจังหวัดสิงห์บุรี และนางสาวสุวิมล อนุรักษา หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมโครงการด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ประชุมติดตามแผน-ผลการดำเนินงานของสำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี งบประมาณ 2565-2566 ประชุมติดตามแผน-ผลการดำเนินงานของสำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี งบประมาณ 2565-256... จำนวนผู้อ่าน 111  วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสิงห์บุรี วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสิงห์บุรี  จำนวนผู้อ่าน 94 ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี ... จำนวนผู้อ่าน 88 แจ้งช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพื่อการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ แจ้งช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพื่อการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือ... จำนวนผู้อ่าน 86 NO GIFT POLICY NO GIFT POLICY  จำนวนผู้อ่าน 74 การประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีประมงอำเภอเข้าร่วมประชุมและรายงานสถานการณ์ตลอดจนจำนวนยอดผู้ที่ได้รับความเสียหายด้านประมง การประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีประมงอำเภอเข้าร่วม... จำนวนผู้อ่าน 73 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายแบบเบ็ดเสร็จด้านการประมง จังหวัดสิงห์บุรี ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายแบบเบ็ดเสร็จด้านการประมง จังหวัดสิงห์บุรี  จำนวนผู้อ่าน 73 วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)  จำนวนผู้อ่าน 72 ITA สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี ITA สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี  จำนวนผู้อ่าน 71 การรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสิงห์บุรี การรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ... จำนวนผู้อ่าน 59


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี

    รายละเอียด สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ถนน สิงห์บุรี - บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000    email  fpo_singburi@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 0-3650-7184  FAX 0-3650-7184  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6