เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำ นวน ๒ รายการ โครงการ พัฒนาด้านการเกษตร กิจกรรมหลัก ส่ง เสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และการทำ ประมงให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการเลี้ยงปลารวมในบ่อดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำ นวน ๒ รายการ โครงการ พัฒนาด้านการเกษตร กิจกรรมหลัก ส่ง เสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และการทำ ประมงให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการเลี้ยงปลารวมในบ่อดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำ นวน ๒ รายการ โครงการ พัฒนาด้านการเกษตร กิจกรรมหลัก ส่ง เสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และการทำ ประมงให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการเลี้ยงปลารวมในบ่อดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..คลิก

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำ นวน ๒ รายการ โครงการ พัฒนาด้านการเกษตร กิจกรรมหลัก ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และการทำ ประมงให้สอดคล้องกับศักยภาพ พื้นที่และความต้องการของตลาด กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการเลี้ยงปลารวมในบ่อดิน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้ง สิ้น ๑,๔๖๒,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ ปลาที่มีชีวิต(๑๐.๑๐.๑๗.๐๐ ) และ อาหารปลา(๑๐.๑๒.๑๗.๐๐ ) จำ นวน ๒ รายการ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6