บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด
นายสุริยา จงโยธา

ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด
(อำนวยการสูง)
    


นายจามินวัศญ์ พิลาศเอมอร

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    


นางสาวเจนจิรา เฉลยพจน์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    


นายณัฐพงษ์ สุขโข

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    
นายณัฐพงษ์ ศรีสิริ

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    


นายบุญธง เภาเจริญ

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    


นางสาวเสาวลักษณ์ นิลคุณ

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    
นายชนาธิป รอดระรัง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    


น.ส.อุไรวรรณ มุลาลินน์

นักจัดการงานทั่วไป
(ปฏิบัติการ)

ช่วยราชการสำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

    


นางสาววันดารา หอมสุดชา

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)

รักษาการณ์หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 

    


นางจาริยา สามชัย

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)

กลุ่มบริหารและยุทธศาตร์

    
นางสาววนิดา มิเถาวัลย์

จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มบริหารและยุทธศาตร์

    


นายจักราวุธ วงสมศรี

จ้างเหมายามรักษาการณ์
    
นายมัยตรี ทาสนาม

จ้างเหมาขับรถยนต์
    
นางวรรณวิสาข์ สุดวิสัย

จ้างเหมาทำความสะอาด
    


นางสาวพิน ทรงอาษา

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

    
นายปรีชา ขันน้ำเที่ยง

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ประมงอำเภอโพนทอง

    
นางสาวศิริรัตน์ ไผ่พูล

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอจตุรพักตรพิมาน

    
นายจักรชัยวิทย์ พลเยี่ยม

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอเสลภูมิ

    
นายอัศวิน ศรีส่วย

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอเกษตรวิสัย

    


นางอรุณรัตน์ วงศ์สมศรี

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ประมงอำเภอธวัชบุรี

    
นายเถลิงเกียรติ ทองขัน

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ประมงอำเภอพนมไพร

    
นายวิชยันต์ จันทะโสต

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ประมงอำเภออาจสามารถ

    


นายศิริพงษ์ ข้องหลิม

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)

ประมงอำเภอสุวรรณภูมิ

    
นายมนตรี สุดวิลัย

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)

ประมงอำเภอเชียงขวัญ

    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

 ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000