นายจามินวัศญ์ พิลาศเอมอร

ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด
(อำนวยการสูง)
    


นายวัฒนา ริ้วทอง

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

 

    


นางสาวเจนจิรา เฉลยพจน์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    


นายณัฐพงษ์ สุขโข

นักวิชาการประมง


กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    
นายณัฐพงษ์ ศรีสิริ

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    


นายอโนทัย วรสินธุ์

เจ้าพนักงานประมง
((อาวุโส))

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    


นางเสาวลักษณ์ รอดระรัง

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    


นายกรกต เฟื่องโคตร

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    


ว่าง

นักจัดการงานทั่วไป
(ปฏิบัติการ)
    


นางสาววันดารา หอมสุดชา

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)

รักษาการณ์หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 

    


นางจาริยา สามชัย

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)

กลุ่มบริหารและยุทธศาตร์

    


นางสาวกุสุมา ลาลี

เจ้าหน้าที่ธุรการ


กลุ่มบริหารและยุทธศาตร์

    
นายจักราวุธ วงสมศรี

ยามรักษาการณ์


กลุ่มบริหารและยุทธศาตร์

    
นายศราวุธ สังฆะสอน

พนักงานขับรถยนต์


กลุ่มบริหารและยุทธศาตร์

    


นางสาวพิน ทรงอาษา

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

    
-ว่าง-
ประมงอำเภอจตุรพักตรพิมาน

    
นายจักรชัยวิทย์ พลเยี่ยม

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอเสลภูมิ

    
นายอัศวิน ศรีส่วย

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอเกษตรวิสัย

    


นางอรุณรัตน์ วงศ์สมศรี

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ประมงอำเภอธวัชบุรี

    
นายปรีชา ขันน้ำเที่ยง

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ประมงอำเภอโพนทอง

    
นายเถลิงเกียรติ ทองขัน

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ประมงอำเภอสุวรรณภูมิ

    
นายวิชยันต์ จันทะโสต

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ประมงอำเภออาจสามารถ

    


นายศิริพงษ์ ข้องหลิม

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ประมงอำเภอพนมไพร

    
นายมนตรี สุดวิลัย

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ประมงอำเภอเชียงขวัญ

    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

 ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000     fpo-roiet@dof.in.th   0-4351-3034   0-4352-2383