ทำเนียบประมงจังหวัด 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

         รายนามผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดร้อยเอ็ด
 1.  นายวีรชัย  บุญรอด  พ.ศ. 2525-2527
 2.  นายสุวัฒน์ เทียมเพ็ง  พ.ศ. 2557-2531
 3.  นายวีรชัย  บุญรอด  พ.ศ. 2531-2535
 4.  นายพูนศักดิ์  แก้วนุกูล  พ.ศ. 2535-2539
 5.  นายชาญชัย  แสนศรีมหาชัย  พ.ศ. 2539-2540
 6.  นากุศล คงฤทธิ์  พ.ศ. 2540-2547
 7.  นายนาวิน  ควรถนอม  พ.ศ 2547-2549
 8.  นายศิริเดช  คนยัง  พ.ศ. 2549-2551
 9.  นางยุพิน  วิวัฒนชัยเศรษฐ์  พ.ศ. 2551-2554
10.  นายชาติ  มงคลมาลย์  พ.ศ 2555-2555
11.  นายเลิศชาย  โพดาพล  พ.ศ. 2556-2556
12.  นายปกรณ์  อุ่นประเสริฐ  พ.ศ. 2557-2559
13. นายประจักษ์  เจริญรัตน์  พ.ศ. 2559-2563
14. นายสุริยา จงโยธา

พ.ศ.2563-2564

15. นายจามินวัศญ์ พิลาสเอมอร           พ.ศ.2564-ปัจจุบัน