ประกาศการซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน ๒ รายการ

ประกาศการซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน ๒ รายการ 

 เผยเเพร่: 2021-01-28  |  อ่าน: 251 ครั้ง


เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน ๒ รายการ โครงการส่งเสริมให้ เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และการทําประมงให้ สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลารวมในบ่อดิน

เอกสารตามไฟล์แนบด้านล่าง