เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๑/๒๕๖๕


[2022-08-05] ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน ๒ รายการ โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตร ทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2022-08-05] เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๑/๒๕๖๕ [2022-07-18] ประกาศ จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [2021-02-17] ประกาศการซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน ๒ รายการ [2021-02-04] รายชื่อองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด [2021-01-28] แต่งตั้งคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด [2021-01-28] เอกสารเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๑/๒๕๖๕  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  จัดซื้อ จัดจ้าง

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

การซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน ๒ รายการ โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้าน การประมง ตามประกาศ จังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕