เรื่อง ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำ นวน ๒ รายการ โครงการ พัฒนาด้านการเกษตร กิจกรรมหลัก ส่งเสริมให้ เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และการทำ ประมงให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด กิจกรรม ย่อย ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในแปลงนา

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


เรื่อง ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำ นวน ๒ รายการ โครงการ พัฒนาด้านการเกษตร กิจกรรมหลัก ส่งเสริมให้ เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และการทำ ประมงให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด กิจกรรม ย่อย ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในแปลงนา เรื่อง ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำ นวน ๒ รายการ โครงการ พัฒนาด้านการเกษตร กิจกรรมหลัก ส่งเสริมให้ เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และการทำ ประมงให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด กิจกรรม ย่อย ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในแปลงนา

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำ นวน ๒ รายการ โครงการ พัฒนาด้าน การเกษตร กิจกรรมหลัก ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และการทำ ประมงให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และ ความต้องการของตลาด กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในแปลงนา ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคา ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔๒,๙๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ จำ นวน ๒ รายการ ดังนี้ ๑. พันธุ์ปลาสลิด จำ นวน ๔๒๐,๐๐๐ ตัว ๒. อาหารปลา จำ นวน ๓๐๐ กระสอบ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6