ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ลงพื้นที่เพื่อร่วมตรวจสอบสถานที่บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธรที่จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ำ โครงการการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนสิรินธร

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ลงพื้นที่เพื่อร่วมตรวจสอบสถานที่บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธรที่จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ำ โครงการการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนสิรินธร 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-05-15  |   ข่าววันที่: 2020-05-14 |  อ่าน: 176 ครั้ง
 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายศุภกิตติ์  ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายประสิทธิ์  ส่งสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และคณะ พร้อมด้วยนางสาวกานต์รวี  รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ลงพื้นที่เพื่อร่วมตรวจสอบสถานที่บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธรที่จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ำ โครงการการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนสิรินธร และตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริธร พร้อมทั้งแจ้งเตือนให้ติดข่าวสารการพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และเตรียมเครื่องเพิ่มออกซิเจนในน้ำให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา เนื่องจากเป็นช่วงรอยต่อระหว่างฤดูร้อนกับฤดูฝนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อปลาที่เลี้ยงในกระชังได้


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (3,749)  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรม ลงแหจับปลา ณ หนองใหญ่ บ้านนากระแซง หมู่ 13 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 .. (2,025) เกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.. (1,864) นายสัมฤทธิ์ ขำพลับ ประมงอำเภอนาจะหลวย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเพาะพันธุ์ปลานิลและเลี้ยงปลานิลในกระชัง.. (1,193) โครงการสัมมาอาชีพและโครงการพัฒนาอาชีพตามพระราชดำริ งานของพ่อสานต่องานของแม่ให้กับบ้านสมพรรัตน์ ส่งเสริมอาชีพ โดยประมงส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้.. (1,147) วันที่ 22 มีนาคม 2560 นางอัจฉราภรณ์ อมรสิน ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ตรวจติดตามและตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ .. (1,053) นางเสาวณี แสนโคก ประมงอำเภอเขื่องในร่วมเป็นเกียรติและให้ความรู้ในงานวันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2560 ณ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ เเม่น้ำชีบริเวณ.. (1,017) วันนี้ ( 31 มีนาคม 2560 ) เวลา 07.45 น. นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราช.. (1,016) วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นายสุนทร รุ่งเรือง ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน.. (1,013) แบนเนอร์.. (966) วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมงานโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสง.. (943) นายประจักษ์  แสนภักดี ประมงอำเภอตระการพืชผล เข้าเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช ในเขตพื้นที่ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล.. (916) นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องในมอบสิ่งของแก่ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านกอก และลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิ.. (908) สำรวจพื้นที่ประเมินแหล่งน้ำ โครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านประมง.. (900) วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายประเสริฐ มั่นศิริ ประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ปราชญ์เกษตร เอกชน และสถาบันการศึกษา ปร.. (860) ปฏิบัติงานมอบสมุดบันทึกการตรวจเยี่ยมเกษตรกรและติดตามสถานที่ดำเนินงานของเกษตรกรกลุ่มความพร้อมมากตามโครงการ ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง.. (848) กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมงประจำปีงบประมาณ 2560 .. (840) "รักษ์น้ำของพระราชา รักษ์ปลาของพ่อ" .. (834) ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2560.. (816) การอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในระบบขึ้นทะเบียเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (784)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000