การฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หลักสูตร “พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer จังหวัดอุบลราชธานี” รุ่นที่  6

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

การฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หลักสูตร “พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer จังหวัดอุบลราชธานี” รุ่นที่  6 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-02-28  |   ข่าววันที่: 2020-02-27 |  อ่าน: 92 ครั้ง
 

 วันที่  27 กุมภาพันธ์  2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ นางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และนางสาวลลิตา อมรสิน เจ้าพนักงานประมง  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ นำโดยนายณัฐวรรธน์ เตี๋ยสุวรรณ นักวิชาการประมง และคณะ และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูลอุบลราชธานี นำโดยนายศุภกิจ คำแก้ว หัวหน้าหน่วยฯ   จัดฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หลักสูตร “พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer จังหวัดอุบลราชธานี” รุ่นที่  6 ให้แก่เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในเขตพื้นที่อำเภอสว้างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 30 ราย ณ ฟาร์มนางจริยา คูณเมือง(ร้านคูณเมือง) เลขที่ 65  หมู่ที่ 7 ตำบลบุ่งมะแลง  อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี  
     การอบรมวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง แนวทางการพัฒนาเกษตรสู่ Smart farmer การเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานฟาร์ม การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Smart phone  เพื่อการสืบค้นข้อมูลด้านเกษตร การทำบัญชีครัวเรือน การสาธิตการทำจุลลินทรีย์สังเคราะห์แสง และการสาธิตการทำอาหารปลาต้นทุนต่ำ และพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 
     ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้มีการแนะนำให้เกษตรกรได้รู้จักแหล่งจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ ศรีตะวันฟาร์มปลา นำโดย นางพิมพร สีเสม เพื่อให้ผู้อบรมได้รู้จักแหล่งจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำราคาถูก คุณภาพดี ขนส่งลำเลียงไม่ไกล(ของดี อยู่ใกล้ๆๆ ตัวเรา)


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (3,606)  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรม ลงแหจับปลา ณ หนองใหญ่ บ้านนากระแซง หมู่ 13 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 .. (1,988) เกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.. (1,812) นายสัมฤทธิ์ ขำพลับ ประมงอำเภอนาจะหลวย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเพาะพันธุ์ปลานิลและเลี้ยงปลานิลในกระชัง.. (1,152) โครงการสัมมาอาชีพและโครงการพัฒนาอาชีพตามพระราชดำริ งานของพ่อสานต่องานของแม่ให้กับบ้านสมพรรัตน์ ส่งเสริมอาชีพ โดยประมงส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้.. (1,118) วันที่ 22 มีนาคม 2560 นางอัจฉราภรณ์ อมรสิน ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ตรวจติดตามและตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ .. (1,022) วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นายสุนทร รุ่งเรือง ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน.. (982) วันนี้ ( 31 มีนาคม 2560 ) เวลา 07.45 น. นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราช.. (979) นางเสาวณี แสนโคก ประมงอำเภอเขื่องในร่วมเป็นเกียรติและให้ความรู้ในงานวันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2560 ณ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ เเม่น้ำชีบริเวณ.. (973) แบนเนอร์.. (933) วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมงานโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสง.. (913) นายประจักษ์  แสนภักดี ประมงอำเภอตระการพืชผล เข้าเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช ในเขตพื้นที่ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล.. (879) นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องในมอบสิ่งของแก่ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านกอก และลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิ.. (875) สำรวจพื้นที่ประเมินแหล่งน้ำ โครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านประมง.. (864) วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายประเสริฐ มั่นศิริ ประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ปราชญ์เกษตร เอกชน และสถาบันการศึกษา ปร.. (827) ปฏิบัติงานมอบสมุดบันทึกการตรวจเยี่ยมเกษตรกรและติดตามสถานที่ดำเนินงานของเกษตรกรกลุ่มความพร้อมมากตามโครงการ ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง.. (817) "รักษ์น้ำของพระราชา รักษ์ปลาของพ่อ" .. (813) กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมงประจำปีงบประมาณ 2560 .. (810) ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2560.. (770) การอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในระบบขึ้นทะเบียเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (769)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000