วันนี้ (3 เมษายน 2560 ) นายแหลมทอง เอมโอษฐ์ ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เพื่อดำเนินการตามโครงการตรวจตลาดสดทั่วประเทศแบบบูรณาการของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

วันนี้ (3 เมษายน 2560 ) นายแหลมทอง เอมโอษฐ์ ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เพื่อดำเนินการตามโครงการตรวจตลาดสดทั่วประเทศแบบบูรณาการของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-04-03  |   ข่าววันที่: 2017-04-03 |  อ่าน: 596 ครั้ง
 

วันที่ 3 เมษายน2560 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอพิบูลมังสาหาร ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ดำเนินการตามโครงการตรวจตลาดสดทั่วประเทศแบบบูรณาการของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยดำเนินกิจกรรมดังนี้
1.ตรวจสอบใบอนุญาตค้าสัตว์และซากสัตว์(แบบร.10/1)ของผู้ประกอบการจำนวน  23 ราย 
2.ตรวจประเมินสุขอนามัยสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ เนื้อโค 6 แห่ง เนื้อสุกร 11 แห่ง เนื้อไก่และสัตว์ปีกอื่น 6 แห่ง
3.สุ่มเก็บตัวอย่าง เนื้อโคของผู้ประกอบการหนึ่งรายคือ นางสาวกิ่งแก้ว วันจิรพัฒน์ จำนวน 1 ตัวอย่าง นน.500 กรัม เนื้อสุกรของผู้ประกอบการหนึ่งรายคือ นางหนูเรียน โมกข์ศาสตร์ จำนวน 1 ตัวอย่าง นน.500 กรัม เนื้อไก่ของผู้ประกอบการหนึ่งรายคือ นางจงกล ผักทองจำนวน1 ตัวอย่าง นน. 500 กรัม โดยจะนำส่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพื่อตรวจยาปฏิชีวนะตกค้าง ตรวจการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย และตรวจสารเร่งเนื้อแดงในเนื้อโคและสุกร ส่วนในเนื้อไก่ ตรวจยาปฏิชีวีนะตกค้าง และการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย
4.ประชาสัมพันธ์แจกเอกสารโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ok)ให้ผู้ประกอบการ 23 ราย ประชาสัมพันธ์และแจกเอกสารการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ให้แก่ประชาชนผู้มาซื้อเนื้อสัตว์ จำนวน 100  ราย ประชาสัมพันธ์และแจกเอกสารการตรวจตลาดสดทั่วประเทศแบบบูรณาการหน่วยงานในสั่งกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปรวม 25 ราย


  •  Hit 20 อันดับ
  • การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (3,164)  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรม ลงแหจับปลา ณ หนองใหญ่ บ้านนากระแซง หมู่ 13 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 .. (1,823) เกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.. (1,660) โครงการสัมมาอาชีพและโครงการพัฒนาอาชีพตามพระราชดำริ งานของพ่อสานต่องานของแม่ให้กับบ้านสมพรรัตน์ ส่งเสริมอาชีพ โดยประมงส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้.. (1,006) นายสัมฤทธิ์ ขำพลับ ประมงอำเภอนาจะหลวย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเพาะพันธุ์ปลานิลและเลี้ยงปลานิลในกระชัง.. (1,005) วันที่ 22 มีนาคม 2560 นางอัจฉราภรณ์ อมรสิน ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ตรวจติดตามและตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ .. (925) วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นายสุนทร รุ่งเรือง ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน.. (884) วันนี้ ( 31 มีนาคม 2560 ) เวลา 07.45 น. นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราช.. (874) นางเสาวณี แสนโคก ประมงอำเภอเขื่องในร่วมเป็นเกียรติและให้ความรู้ในงานวันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2560 ณ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ เเม่น้ำชีบริเวณ.. (871) วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมงานโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสง.. (827) แบนเนอร์.. (810) นายประจักษ์  แสนภักดี ประมงอำเภอตระการพืชผล เข้าเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช ในเขตพื้นที่ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล.. (787) นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องในมอบสิ่งของแก่ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านกอก และลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิ.. (770) สำรวจพื้นที่ประเมินแหล่งน้ำ โครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านประมง.. (742) วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายประเสริฐ มั่นศิริ ประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ปราชญ์เกษตร เอกชน และสถาบันการศึกษา ปร.. (740) ปฏิบัติงานมอบสมุดบันทึกการตรวจเยี่ยมเกษตรกรและติดตามสถานที่ดำเนินงานของเกษตรกรกลุ่มความพร้อมมากตามโครงการ ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง.. (728) กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมงประจำปีงบประมาณ 2560 .. (727) "รักษ์น้ำของพระราชา รักษ์ปลาของพ่อ" .. (717) การอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในระบบขึ้นทะเบียเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (700) ประมงอำเภอนาจะหลวย ติดตามงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิล .. (666)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000