ประมงอำเภอเดชอุดม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎร หมู่ 4 หมู่ 27 บ้านสมสะอาดและ หมู่ 13 บ้านหนองหัวลิง ต.เมืองเดช ดำเนินการประชุม/ประชาคม รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในการจัดทำเขตพี้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ วังหินหัก(ลำโดมใหญ่)ณ ศาลาประชาคมบ้านสมสะอาด หมู่ที่ 27 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


ประมงอำเภอเดชอุดม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎร หมู่ 4 หมู่ 27 บ้านสมสะอาดและ หมู่ 13 บ้านหนองหัวลิง ต.เมืองเดช ดำเนินการประชุม/ประชาคม รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในการจัดทำเขตพี้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ วังหินหัก(ลำโดมใหญ่)ณ ศาลาประชาคมบ้านสมสะอาด หมู่ที่ 27 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 14 มีนาคม 2565  เวลา 09.30 น.
นายสาธิต  ภูมิคำ ประมงอำเภอเดชอุดม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎร หมู่ 4 หมู่ 27 บ้านสมสะอาดและ หมู่ 13 บ้านหนองหัวลิง ต.เมืองเดช ดำเนินการประชุม/ประชาคม รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในการจัดทำเขตพี้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ วังหินหัก(ลำโดมใหญ่)ณ ศาลาประชาคมบ้านสมสะอาด หมู่ที่ 27 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 
 
ทั้งนี้ การประกาศแนวเขตพื้นที่รักษาพันธ์ุสัตว์น้ำ ตามพรก.ประมงฯได้นั้นต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานราชการและประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 
    มติเห็นในที่ประชุม 
    มีมติเห็นชอบให้ วังหินหัก(ลำโดมใหญ่) เป็นพื้นที่รักษาพันธ์ุสัตว์น้ำตามพรก.ประมงฯ ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ประมงอำเภอวารินชำราบ ติดตามตรวจเยี่ยม และประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระช...  310   ประมงอุบลฯ ตรวจคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น และสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับจัง...  310  ประมงอุบล น้อมนำแนวพระราชดำริ ดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านยางน...  276  บูรณางานเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 10...  246  ประมงอำเภอสิรินธร บริการให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแหลมทอง   245  ประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ...  240  ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เยี่ยมชมเขตพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ในแม่น้ำมูลหน้า...  234  ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมให้บริการบันทึกถ้อยคำราษฎรที่ประกอบอาชีพประมง และได้รับผลก...  231  ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลหลักฐาน และตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เก...  230  กลุ่มส่งเสริมฯ เดินหน้า ศึกษานวัตกรรม เลี้ยงปลาดุกระบบ Biofloc เพื่อต่อยอดส่งเสร...  223


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000    ubonfisheries.f@hotmail.com   045243033   045243033   แฟนเพจ