ตรวจสอบการจำหน่ายกุ้งก้ามกราม @หน้าเทศบาลนครนนทบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี


ตรวจสอบการจำหน่ายกุ้งก้ามกราม @หน้าเทศบาลนครนนทบุรี 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 8 มกราคม 2564 นายศิริพงษ์ พนาสนธิ์ ประมงจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายกุ้งก้ามกราม พบว่า เป็นเกษตรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและสุพรรณบุรี ประมาณ 7-10 ราย ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง และได้การรับรองมาตรฐาน GAP ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จัดสถานที่ การคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ และเจลแอลกอฮอร์ จากเทศบาลนครนนทบุรี โดยมีจุดจำหน่าย 2 จุด คือ หน้าเทศบาลนครนนทบุรี (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-12.00) และบริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนท์ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.00-18.00) ทั้งนี้ได้ทำการชี้แจง/แนะนำเกษตรกร ตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 และแนวทางการปฏิบัติจังหวัดนนทบุรี รวมทั้งแจ้งให้เกษตรกรไปยื่นขอการรับรองมาตรฐานสินค้าสัตว์น้ำปลอดโรคโควิด-19 ได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดที่ฟาร์มตั้งอยู่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การส่งมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก/กบ...  151   (อ.บางกรวย) ชี้แจงข้อมูลให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปล...  114  ข้อต้องปฏิบัติในการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้   99  (อ.ไทรน้อย) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ วัดยอดพระพิมล อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี   98  ผู้เลี้ยงหรือครอบครองปลาช่อนอเมซอน ต้องแจ้งการครอบครองตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง แห่ง...  95  (อ.บางบัวทอง) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาเค็มอบโอโซน   92  การประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 11/2564   83  การสำรวจลำคลองและสถานที่เพื่อเขียนโครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกราม   82  (อ.บางใหญ่) งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำป...  81  การสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี เพื่อปล่อยในกิ...  81

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

     ศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก เลขที่ 9/3 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140    fpo-nonthaburi@fisheries.go.th   02 595 0982-3   02 595 0982-3   แฟนเพจ