ประชุมคณะทํางานและชุดปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ควบคุม เฝ้าระวัง การทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ครั้งที่ 1/2565

 กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

ประชุมคณะทํางานและชุดปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ควบคุม เฝ้าระวัง การทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ครั้งที่ 1/2565 

ประชาสัมพันธ์-ข่าวกิจกรรม-โครงการต่างๆ


วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2565 กรมประมงจัดประชุมคณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ควบคุม เฝ้าระวัง การทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อร่วมประชุมวางแผนและกำหนดแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและตรวจสอบการกระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการทำประมงและแรงงานในภาคประมง โดยมีพลตํารวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ประธานคณะทํางานฯ และมีนายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เป็นเลขานุการ และในวันเดียวกันนี้ มีการประชุมชุดปฏิบัติการทั้ง 4 ชุด เพื่อทำการชี้แจงกฎหมายเกี่ยวกับการประมงและการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) โดยมี นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมงเป็นประธานในการประชุม โดยมีพลตํารวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล มามอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้ชุดปฏิบัติการทั้ง 4 ชุด ก่อนปิดการประชุม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เอกสารงานวิจัย เอกสารงานวิชาการ กองตรวจสอบฯ   387   พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558และที่แก้ไขเพิ่มเติม   266  พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง   258  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง   252  พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง   249  พระราชบัญญัติควบคุมอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง   245  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ....  179  ประกาศรายชื่อผลการประเมินข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ กองตรวจสอบเรือป...  170  เชิญชวนผู้สนใจรับชมวิดีทัศน์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมวัตถุอันตรายและการ...  146  พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง   117

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

      สถานที่ตั้ง : กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต  (Fish Quarantine and Fishing Vessels Inspection Division) กรมประมง 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)    fishtrade_2007@hotmail.com   02-5791878, 02-5793614, 02-5793615   02-9406818   แฟนเพจ