พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558และที่แก้ไขเพิ่มเติม

[2022-09-28] ประกาศกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เรื่อง รายชื.. [2022-01-14] เอกสารงานวิจัย เอกสารงานวิชาการ กองตรวจสอบฯ.. [2022-01-13] พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง.. [2022-01-13] พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง.. [2022-01-13] พระราชบัญญัติควบคุมอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง.. [2022-01-13] พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้.. [2022-01-13] พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง.. [2022-01-13] พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558และที่แก้ไขเพิ่มเติม.. [2020-12-17] >> ระบบ Fishing info.. [2020-12-17] >> ระบบ TFCC..

พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558และที่แก้ไขเพิ่มเติม 


พระราชกำหนดการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558

พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

Royal Ordinance on Fisheries B.E. 2558 (2015)

Royal Ordinance on Fisheries (No.2) B.E. 2560 (2017)

พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม NEW !!!

• กฎกระทรวง

• ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา 5

มาตรา 65

มาตรา 66

มาตรา 68

มาตรา 71

มาตรา 81

มาตรา 88

มาตรา 95

มาตรา 97

มาตรา 104

มาตรา 108

มาตรา 116

• คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

• ประกาศกรมประมง

ออกโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา 33

มาตรา 49

มาตรา 50

มาตรา 67

มาตรา 81

มาตรา 82

มาตรา 85

มาตรา 86

มาตรา 87

มาตรา 88

มาตรา 92

  วรรค 2

  วรรค 4

มาตรา 94