พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558และที่แก้ไขเพิ่มเติม 


พระราชกำหนดการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558

พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

Royal Ordinance on Fisheries B.E. 2558 (2015)

Royal Ordinance on Fisheries (No.2) B.E. 2560 (2017)

พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม NEW !!!

• กฎกระทรวง

• ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา 5

มาตรา 65

มาตรา 66

มาตรา 68

มาตรา 71

มาตรา 81

มาตรา 88

มาตรา 95

มาตรา 97

มาตรา 104

มาตรา 108

มาตรา 116

• คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

• ประกาศกรมประมง

ออกโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา 33

มาตรา 49

มาตรา 50

มาตรา 67

มาตรา 81

มาตรา 82

มาตรา 85

มาตรา 86

มาตรา 87

มาตรา 88

มาตรา 92

  วรรค 2

  วรรค 4

มาตรา 94