เชิญชวนผู้สนใจรับชมวิดีทัศน์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต

 กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

เชิญชวนผู้สนใจรับชมวิดีทัศน์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต 

ประชาสัมพันธ์


กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เชิญชวนผู้สนใจรับชมวิดีทัศน์ชุด 'การควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต' เพื่อลดปัญหายาสัตว์ตกค้าง และสารปนเปื้อนในสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง รวมถึงแผ่นพับประชาสัมพันธ์และสื่อออนไลน์ต่างๆ


เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/11C7DIg2LPDWgm7fv90hAYNe7NIeqkB7d

เอกสารโรลอัพประชาสัมพันธ์
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1r5sZ7P_-rbBuvwPRqnqiuxqtDYVSQCEs

เอกสารสื่อออนไลน์ประชาสัมพันธ์
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Tqp5x4Ltfy4ly90nhEve4QpqplaSuPYp

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เอกสารงานวิจัย เอกสารงานวิชาการ กองตรวจสอบฯ   387   พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558และที่แก้ไขเพิ่มเติม   266  พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง   258  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง   252  พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง   249  พระราชบัญญัติควบคุมอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง   245  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ....  179  ประกาศรายชื่อผลการประเมินข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ กองตรวจสอบเรือป...  170  เชิญชวนผู้สนใจรับชมวิดีทัศน์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมวัตถุอันตรายและการ...  147  พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง   117

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

      สถานที่ตั้ง : กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต  (Fish Quarantine and Fishing Vessels Inspection Division) กรมประมง 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)    fishtrade_2007@hotmail.com   02-5791878, 02-5793614, 02-5793615   02-9406818   แฟนเพจ