ประชาสัมพันธ์ กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน่วยงานภายในกองตรวจสอบฯ.. (1,158)  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดวันและเวลาการรับคำขออนุญาต การขนถ่าย และการตรวจสอบสินค้านำเข้า ส่งออกและนำผ่านสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต.. (309) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดวันและเวลาการรับคำขออนุญาต การขนถ่าย และการตรวจสอบสินค้านำเข้า ส่งออกและนำผ่านสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต.. (309) ประวัติหน่วยงานกองตรวจสอบฯ.. (263) ภารกิจของกอง.. (260) ประชาสัมพันธ์กรมประมง แนวทางปฏิบัติ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).. (202) โครงสร้างการแบ่งงานภายในและการกำหนดตำแหน่งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563.. (199) >> ระบบ วัตถุอันตรายและปัจจัยการผลิต(ปรับปรุง).. (156) ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง.. (131) >> ระบบ TFCC.. (95) >> ระบบ FSW.. (90) Banner (16.12.2020).. (83) การส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้มาตรการ MMPA.. (68) >> ระบบ PSE.. (62) >> ระบบ Fishing info.. (62) >> ระบบควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ.. (55) Banner (21.12.2020).. (51) >> ระบบ PSM.. (50)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

      สถานที่ตั้ง : กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต  (Fish Quarantine and Fishing Vessels Inspection Division) กรมประมง 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)