ประชุมชี้แจง ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมง เรื่อง “กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือระบบติดตามเรือประมงและดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562”

 ด่านตรวจประมงระนอง


ประชุมชี้แจง ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมง เรื่อง “กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือระบบติดตามเรือประมงและดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562” 

กิจกรรม


วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมสมาคมประมงจังหวัดระนอง ทางศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระนอง ได้ทำการจัดประชุมชี้แจง ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมง เรื่อง “กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือระบบติดตามเรือประมงและดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562” เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ให้เจ้าของเรือ ผู้ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ มีการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีนายนภ  การะบุตร หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงระนองเป็นประธานในการประชุม และนายสมทรัพย์  จิตตะธัม นายกสมาคมประมงจังหวัดระนอง เจ้าของเรือประมงพาณิชย์/ผู้ควบคุมเรือ ตลอดจนผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ อีกทั้งยังมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเก็บขยะขึ้นจากทะเล , ประชาสัมพันธ์กิจกรรม   คืนชีวิตสู่ทะเล ปล่อยปูไข่นอกกระดองคืนธรรมชาติ และการประชาสัมพันธ์ การขอหนังสือรับรองเรือประมงพื้นบ้านที่จดทะเบียนเรือไทยจากกรมประมง ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 และขอตรวจวัดเรือกับหน่วยงานกรมเจ้าท่า ภายในวันที่  16 ธันวาคม 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 32 คน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!