บทความด่านตรวจประมงระนอง

ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระนอง ได้จัดกิจกรรมพา “ ไต๋เยี่ยมศูนย์ PIPO ” โดยให้ผู้ควบคุมเรือประมงทำแบบทดสอบ Smart Vessel ด้านระบบ VMS ก่อน – หลัง พร้อมทั้งได้ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อกฏหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และ พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 (ฉบับแก้ไข) เรื่องแนวเขตทะเลชายฝั่ง ผลการดำเนินการทำให้เกิดความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่และชาวประมงเป็นอย่างมาก

แจ้งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของเรือที่ประสงค์ขอเปลี่ยนประเภทของเรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักร โอนกรรมสิทธิ์เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ และแยกชิ้นส่วนหรือทำลายเรือประมง และขอรับใบอนุญาตใช้เรือประมง ดำเนินการขอหนังสือรับรองจากกรมประมง เพื่อใช้ประกอบการยื่นคำขอต่อนายทะเบียนของกรมเจ้าท่า ตามประกาศกรมประมง ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ ในการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทของเรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือ หรือเครื่องจักร โอนกรรมสิทธิ์เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ และแยกชิ้นส่วนหรือทำลายเรือประมง พ.ศ. 2562 และระเบียบกรมประมง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การขอและการพิจารณาออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตใช้เรือประมง พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 โดยยื่นคำร้อง สำนักงานประมงจังหวัดชายทะเล 22 จังหวัด และสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ กรมประมง โทรศัพท์ 0 2516 1418 สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสำนักงานประมงจังหวัดท้องที่ที่มีอาณาเขตติดทะเล

1.ประชาสัมพันธ์ การขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขอเปลี่ยนประเภทเรือ เปลี่ยนแปลงตัวเรือและเครื่องจักร โอนกรรมสิทธิ์ และแยกชิ้นส่วนหรือทำลายเรือ (เอกสาร)
2.ประชาสัมพันธ์ การขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตใช้เรือประมง(เอกสาร)

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก(PIPO)ระนอง ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอเมืองระนอง จัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์จังหวัดระนอง ในการขอรับใบอนุญาตประมงพาณิชย์ปีการประมง ๒๕๖๑-๒๕๖๒ และการเตรียมเครื่องมือประมงพาณิชย์เพื่อเข้ารับการตรวจ หลังได้รับใบอนุญาตฯ ก่อนการออกทำการประมงในครั้งแรก ปีการประมง ๒๕๖๑ ณ สมาคมประมงจังหวัดระนอง

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือจังหวัดระนอง เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง พร้อมนี้ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง(PIPO) ระนอง และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง โดย นายเสรี เรือนหล้า ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง
กล่าวเปิด โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การอบรมการทำเว็บไซต์กรมประมง ให้บุคลากรส่วนภูมิภาค รุ่นที่1 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง

วันที่ ๓๐ มกราคม  ๒๕๖๑ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระนอง ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง(รุ่นที่ ๓)  เพื่อให้เจ้าของเรือประมงหรือผู้ควบคุมเรือประมงได้รับความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีวิทยากรจากสำนักงานประมงจังหวัดระนอง และเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระนอง พร้อมแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมงเรือประมง พร้อมทั้งได้ฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูลฉบับใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ  มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น ๘๒ คน

วันที่ ๒๙ มกราคม  ๒๕๖๑ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระนอง ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง(รุ่นที่ ๒)  เพื่อให้เจ้าของเรือประมงหรือผู้ควบคุมเรือประมงได้รับความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีวิทยากรจากสำนักงานประมงจังหวัดระนอง และเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระนอง พร้อมแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมงเรือประมง พร้อมทั้งได้ฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูลฉบับใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ  มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น ๖๓ คน

วันที่ ๒๖ มกราคม  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระนอง ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง(รุ่นที่ ๑)  เพื่อให้เจ้าของเรือประมงหรือผู้ควบคุมเรือประมงได้รับความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีประมงจังหวัดระนองเป็นประธาน พร้อมด้วยวิทยากรจากสำนักงานประมงจังหวัดระนอง และสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนองมาให้ความรู้เพิ่มเติมด้านสุขอนามัยรวมถึงมาตรการและแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมงเรือประมง พร้อมทั้งได้ฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูลฉบับใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ  มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น ๑๕๑ คน

วันที่ 6 เมษายน 2560 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระนอง ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดระนอง สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง ประชุมชี้แจง ตามประกาศกรมประมง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีนับห้วงเวลาที่กำหนดให้ทำการประมงของผู้รับใบอนุญาตประมงพาณิชย์ พ.ศ.2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเข้าออก เรือประมงพาณิชย์  พร้อมประเด็นคำสั่ง หน.คสช.ที่ 22/2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติมครั้งที่ 4  และปัญหาอุปสรรคในการแจ้งเรือเข้าออก ของผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ ณ สมาคมประมงจังหวัดระนอง 

ในวันนที่ 23-24 มีนาคม 2560 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระนอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมประมง จัดประชุมชี้แจงการ การใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ(Traceability) ภายในประเทศแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปรักอบการแพปลา ท่าเทียบเรือ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยมี นายสุวิทย์ คชสิงห์ ประมงจังหวัดระนองเป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน

  •  บทความ
  • ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ VMS   Link หน่วยงานในสังกัด กบร.  ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนมิถุนายน 2563 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนเมษายน 2563 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนมีนาคม 2563 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนมกราคม 2563 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนธันวาคม 2562 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนกันยายน 2562 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนสิงหาคม 2562 ภารกิจ ที่ตั้ง
  •  Hits 10 อันดับ
  • ให้การต้อนรับ ผบ.ทรภ.3 และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม ศูนย์ PIPO ระนอง .. (1,182)  วันที่ 6 เมษายน 2560 ประชุมชี้แจงการนับวันทำการประมง และ ประเด็นคำสั่ง หน.คสช.ที่ 22/2560 .. (1,015) ประชุมชี้แจง การใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ในประเทศแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการแพปลา ท่าเทียบเรือประมง.. (974) ประชุมชี้แจงการตรวจเครื่องมือประมงพาณิชย์ปีการประมง ๒๕๖๑-๒๕๖๒.. (871) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง รุ่นที่ ๒.. (864) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง รุ่นที่ ๓.. (806) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง รุ่นที่ ๑.. (805) ศจร.ระนองส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การอบรมการทำเว็บไซต์กรมประมง.. (801) ที่ตั้ง.. (797) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงจังหวัดระนอง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโนบายรัฐบาล/กระทรวงเกษตรฯ.. (793)