บุคลากร ด่านตรวจประมงระนอง

นายนภ การะบุตร

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระนอง
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    


นายวีระ ปัตถาใจ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นางสาวอนุรักษ์ ปานทน

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายภูวดินทร์ อินตัน

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายพึ่งบุญ ง้วนสูงเนิน

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายปิยวุฒิ ผดุงวิทย์

เจ้าพนักงานสื่อสาร
(พนักงานราชการ)
    
นายปราบ คงกลัด

นายช่างไฟฟ้า
(พนักงานราชการ)
    


นายภาณุพันธ์ เวชสุนทร

เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาววิภาวี ทองวิจิตต์

เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวทิพย์วรรณ ชุนจำรัส

เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวรุ่งนภา คลี่เกษร

เจ้าหน้าที่สื่อสาร
(้จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงระนอง

 ๑๗๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐    payam_sp8@hotmail.com   ๐ ๗๗๘๑ ๖๒๓๕   ๐ ๗๗๘๑ ๖๒๓๖