การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564

 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-01-06  |   ข่าววันที่: 2021-01-06 |  อ่าน: 588 ครั้ง
 

                                                                                                                        

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ

ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล และ

ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

ผ่านระบบ Web Conference โปรแกรม Zoom

 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น.

                                                          การประชุมครั้งนี้มีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม มีอธิบดีกรมประมงเป็นกรรมการและเลขานุการ ที่ทำเนียบรัฐบาล และรองอธิบดีกรมประมง (นายวิชาญ อิงศรีสว่าง) เป็นประธานการประชุม ที่กรมประมง โดยประธานได้กล่าวสวัสดีปีใหม่และขอบคุณที่ทุกคนร่วมกันทำงาน
มาตลอดปี 2563 และได้รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 โดยมีเรื่องเพื่อทราบ คือ คำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ และได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องดังนี้

                   1. ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ จำนวน 5 คำสั่ง และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน 5 คำสั่ง

                   2. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายในทะเลสาบสงขลา

                   3. เสนอสรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ต่อคณะรัฐมนตรี                  

การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน

เลิกประชุมเวลา  11.30 น.


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง.. (2,996)  Infographic.. (2,119) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 6/2563.. (1,653) อำนาจหน้าที่.. (1,653) ทำเนียบ ผอ... (1,578) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563.. (1,575) โครงสร้าง กนป... (1,567) อัตรากำลัง.. (1,550) ประวัติ กนป. .. (1,482) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดหมาย ครั้งที่ 5/2563.. (1,404) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563 .. (1,052) Monthly Report สินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563.. (1,051) สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563.. (1,051) Monthly Report สินค้าปลานิลและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563.. (951) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 9/2563.. (922) ยุทธศาสตร์กรมประมง 2560-2564.. (916) กลุ่มบริหารแผนพัฒนาการประมง.. (718) ข้อเสนอโครงการองค์กรภาคประชาชนเพื่อขอใช้เงินกู้สำหรับแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม.. (718) บทความเรื่อง "เกษตรอัจฉริยะ : ภาคประมง".. (710) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป.. (698)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

     ชั้น 5-6 อาคารปรีดากรรณสูตร