การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564

 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-01-06  |   ข่าววันที่: 2021-01-06 |  อ่าน: 1,173 ครั้ง
 

                                                                                                                        

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ

ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล และ

ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

ผ่านระบบ Web Conference โปรแกรม Zoom

 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น.

                                                          การประชุมครั้งนี้มีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม มีอธิบดีกรมประมงเป็นกรรมการและเลขานุการ ที่ทำเนียบรัฐบาล และรองอธิบดีกรมประมง (นายวิชาญ อิงศรีสว่าง) เป็นประธานการประชุม ที่กรมประมง โดยประธานได้กล่าวสวัสดีปีใหม่และขอบคุณที่ทุกคนร่วมกันทำงาน
มาตลอดปี 2563 และได้รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 โดยมีเรื่องเพื่อทราบ คือ คำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ และได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องดังนี้

                   1. ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ จำนวน 5 คำสั่ง และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน 5 คำสั่ง

                   2. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายในทะเลสาบสงขลา

                   3. เสนอสรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ต่อคณะรัฐมนตรี                  

การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน

เลิกประชุมเวลา  11.30 น.

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

 ชั้น 5-6 อาคารปรีดากรรณสูตร