การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563

 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-04-14  |   ข่าววันที่: 2020-04-14 |  อ่าน: 733 ครั้ง
 

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ
ครั้งที่ 4/2563
วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 
เริ่มประชุมเวลา  13.30 น.
 
                                                          การประชุมครั้งนี้มีพลตำรวจโท จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทนพลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก เนื่องจากติดราชการ โดย
มีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางอุมาพร พิมลบุตร) เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยได้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 และร่วมกันพิจารณาเรื่องดังนี้
                   1. การประชุมทางไกลผ่านวีดีโอเพื่อติดตามการดำเนินงานของไทยภายหลังการประชุมคณะทำงานร่วมฯ ครั้งที่ 2
                   2. ข้อมูลส่งสหภาพยุโรป ประเด็นเรือประมงพื้นบ้านที่ตรวจวัดแล้วขนาดเกิน 10 ตันกรอส
                   3. การดำเนินการกรณีเรือประมงนอกน่านน้ำไทยที่ได้รับใบอนุญาต จำนวน 6 ลำ
                   4. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย
 
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คน
 
เลิกประชุมเวลา  15.00 น.

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง.. (1,973)  Infographic.. (1,499) อำนาจหน้าที่.. (1,360) อัตรากำลัง.. (1,352) ประวัติ กนป. .. (1,334) โครงสร้าง กนป... (1,330) ทำเนียบ ผอ... (1,305) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563.. (1,018) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดหมาย ครั้งที่ 5/2563.. (920) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 6/2563.. (890) Monthly Report สินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563.. (847) สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563.. (820) Monthly Report สินค้าปลานิลและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563.. (760) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563 .. (733) ขอเชิญเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล ที่รับผิดชอบ โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง เข้าร่วมกลุ่มไลน์.. (368) ยุทธศาสตร์กรมประมง 2560-2564.. (353) กลุ่มแผนและติดตามยุทธศาสตร์ การประมง.. (344) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 9/2563.. (331) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป.. (323) ผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID – 19 ต่อการค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน.. (292)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

     ชั้น 5-6 อาคารปรีดากรรณสูตร