การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563

 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-04-14  |   ข่าววันที่: 2020-04-14 |  อ่าน: 1,139 ครั้ง
 

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ
ครั้งที่ 4/2563
วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 
เริ่มประชุมเวลา  13.30 น.
 
                                                          การประชุมครั้งนี้มีพลตำรวจโท จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทนพลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก เนื่องจากติดราชการ โดย
มีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางอุมาพร พิมลบุตร) เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยได้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 และร่วมกันพิจารณาเรื่องดังนี้
                   1. การประชุมทางไกลผ่านวีดีโอเพื่อติดตามการดำเนินงานของไทยภายหลังการประชุมคณะทำงานร่วมฯ ครั้งที่ 2
                   2. ข้อมูลส่งสหภาพยุโรป ประเด็นเรือประมงพื้นบ้านที่ตรวจวัดแล้วขนาดเกิน 10 ตันกรอส
                   3. การดำเนินการกรณีเรือประมงนอกน่านน้ำไทยที่ได้รับใบอนุญาต จำนวน 6 ลำ
                   4. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย
 
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คน
 
เลิกประชุมเวลา  15.00 น.

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง.. (3,113)  Infographic.. (2,230) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 6/2563.. (1,853) อำนาจหน้าที่.. (1,699) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563.. (1,649) ทำเนียบ ผอ... (1,610) โครงสร้าง กนป... (1,600) อัตรากำลัง.. (1,573) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดหมาย ครั้งที่ 5/2563.. (1,516) ประวัติ กนป. .. (1,502) การประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงพื้นบ้าน ครั้งที่ 2/2563.. (1,483) การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ.. (1,215) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 9/2563.. (1,142) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563 .. (1,139) Monthly Report สินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563.. (1,084) สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563.. (1,083) ยุทธศาสตร์กรมประมง 2560-2564.. (1,047) Monthly Report สินค้าปลานิลและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563.. (983) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564.. (877) บทความเรื่อง "เกษตรอัจฉริยะ : ภาคประมง".. (803)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

     ชั้น 5-6 อาคารปรีดากรรณสูตร