การประชุมแนะนำโครงการทะเลปลอดอวน (Net Free Seas) ของ EJF

 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง


การประชุมแนะนำโครงการทะเลปลอดอวน (Net Free Seas) ของ EJF 

ข่าวกิจกรรม


วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

นางเพราลัย นุชหมอน รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการประมง เป็นประธานการประชุมแนะนำโครงการทะเลปลอดอวน (Net Free Seas) ของ EJF และหารือถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินงานร่วมกับโครงการขยะทะเลคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือเรา ซึ่งจัดโดยกรมประมง

ทั้งนี้ผู้แทนของ EJF ได้นำเสนอความก้าวหน้าของโครงการทะเลปลอดอวนและแนวทางที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ยังได้สอบถามข้อมูลผลการดำเนินโครงการขยะทะเลคืนฝั่งเพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2   934   ประมาณการการค้าสินค้าประมงของไทย ปี 2565   236  ประมาณการการค้าสินค้าประมงของไทย ปี 2565   97  ประกาศกรมประมง   97  การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและกลั่นกรองวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่...  92  การประชุมแนะนำโครงการทะเลปลอดอวน (Net Free Seas) ของ EJF    90  การประชุมผู้บริหารกรมประมง ครั้งที่ 1/2566   80  การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 1/2566   79  การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ หนองหาร จังห...  79  การฝึกอบรมโครงการ หลักสูตร "การแบ่งปันประสบการณ์วิเคราะห์อุตสาหกรรมกุ้งไทย"    73


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

     ชั้น 5-6 อาคารปรีดากรรณสูต    strategynew2013@gmail.com   0 2561 4739   แฟนเพจ