การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 6/2565

 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง


การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 6/2565 

ข่าวกิจกรรม


การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

ครั้งที่ 6/2565

วันจันทร์ที่ 29สิงหาคม 2565 เวลา 10.00น.

ณ ห้องประชุม 134ชั้น 3กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

และผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom

 

เริ่มประชุมเวลา10.00น.

 

                    การประชุมครั้งนี้มีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสมชวน รัตนมังคลานนท์)
เป็นประธานการประชุม ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมงเป็นกรรมการและเลขานุการฯโดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานเรื่องเพื่อทราบ จำนวน 3 เรื่อง และร่วมกันพิจารณา จำนวน 2 เรื่อง วาระอื่นๆ ไม่มี

                   

การประชุมครั้งนี้มีอนุกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมรวมทาง Zoom จำนวน25คน

 

เลิกประชุมเวลา  11.20 น.

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2   944   ประมาณการการค้าสินค้าประมงของไทย ปี 2565   241  ประมาณการการค้าสินค้าประมงของไทย ปี 2565   112  ประกาศกรมประมง   98  การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและกลั่นกรองวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่...  96  การประชุมแนะนำโครงการทะเลปลอดอวน (Net Free Seas) ของ EJF    91  การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 1/2566   86  การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ หนองหาร จังห...  85  การประชุมผู้บริหารกรมประมง ครั้งที่ 1/2566   84  การฝึกอบรมโครงการ หลักสูตร "การแบ่งปันประสบการณ์วิเคราะห์อุตสาหกรรมกุ้งไทย"    80


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

     ชั้น 5-6 อาคารปรีดากรรณสูต    strategynew2013@gmail.com   0 2561 4739   แฟนเพจ