การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564

 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง


การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 

ข่าวกิจกรรม


การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ

ครั้งที่ 3/2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.

ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ โปรแกรม Zoom

 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น.

 

                    การประชุมครั้งนี้มีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม มีรองอธิบดีกรมประมง (นายถาวร ทันใจ) เป็นฝ่ายเลขานุการ ทำหน้าที่แทนอธิบดีกรมประมง เนื่องจากติดราชการ โดยได้รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 โดยมีเรื่องเพื่อทราบ จำนวน 2 เรื่อง และเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 2 เรื่อง และวาระอื่น ๆ  

                   

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน

 

เลิกประชุมเวลา  10.50 น.

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 1/2564   292   การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2564   231  การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565   177  Fisheries Supply Chain 2563   166  การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 1/2565   140  การประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงพื้นบ้าน ครั้งที่ 1/2565   119  การนำเข้ากุ้งในตลาดสหรัฐอเมริกา/จีน/ญี่ปุ่น/สหภาพยุโรป ปี2564   88  แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานภาครัฐในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว...  84  การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565   82  การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 2/2565   80

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

     ชั้น 5-6 อาคารปรีดากรรณสูตร    strategynew2013@gmail.com   0 2561 4739   แฟนเพจ