กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด

 กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด

กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด 

หน้าที่ที่รับผิดชอบ

 เผยเเพร่: 2020-04-21  |   ข่าววันที่: 2020-04-21 |  อ่าน: 335 ครั้ง
 

กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด มีหน้าที่ที่รับผิดชอบ
(1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย สถานภาพ ชีวประวัติ และความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในระดับชนิด และ พันธุกรรมของสัตว์ และพืชน้ำจืดในระบบแม่น้ำ และพื้นที่ชุ่มน้ำ      
(2) สํารวจ รวบรวม เก็บรักษา จัดหมวดหมู่ ลงทะเบียนตัวอย่างสัตว์น้ำจืด ในรูปของพิพิธภัณฑ์ตัวอย่างดอง และธนาคารดีเอ็นเอ เพื่อใช้เป็นตัวอย่างอ้างอิงของประเทศ รวมทั้งแลกเปลี่ยนตัวอย่างเพื่องานวิจัยและการ อ้างอิงกับพิพิธภัณฑ์หรือสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศภายใต้ระบบสากลตามหลักการพิพิธภัณฑ์ ธรรมชาติวิทยา     
(3) วิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลชีวสารสนเทศของสัตว์น้ำ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ และการ อ้างสิทธิการเป็นเจ้าของทรัพยากร/พันธุกรรมสัตว์น้ำที่นําไปสู่การรับรองทรัพย์สินทางปัญญา     
(4) ตรวจสอบชนิด/สายพันธุ์สัตว์และพืชน้ำจืด เพื่อรับรองความถูกต้องตามหลักวิชาการ     
(5) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด     
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายกลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด มีหน้าที่ที่รับผิดชอบ
  

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • โครงการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำประจำถิ่น และสัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์ .. (909)  ห้องปฏิบัติการจีโนมสัตว์น้ำ และธนาคารดีเอ็นเอ.. (685) โครงการเฝ้าระวังสัตว์น้ำต่างถิ่น.. (396) ห้องเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำอ้างอิง.. (371) กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด.. (335) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (307) กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จัดประชุมคณะกรรมการด้านความหลากหลายและด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของกรมประมง ครั้ง.. (212) กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด.. (206) banner2.. (192) เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืดและศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานสัตว์น้ำจืดและดร.ชวลิ.. (153)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด

     50 กรมประมง ตึกปรีดากรรณสูตรชั้น6 เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900