กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรประมง

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์


กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรประมง 

กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรประมง


วันที่ 18 มกราคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อจัดทำเสนอโครงการ/กิจกรรมพร้อมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ในการรับเงินอุดหนุนโครงการฯ จำนวน 5 องค์กร คือ 
1.กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังประมงหนองบัวชุม หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
2.กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังประมงคำแคน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
3.กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังประมงบ้านคำคา หมู่ที่ 13 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
4.กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังประมงบ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
5.กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังประมงบ้านท่าสี หมู่ที่ 6 ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุวันที่ 18 มกราคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อจัดทำเสนอโครงการ/กิจกรรมพร้อมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ในการรับเงินอุดหนุนโครงการฯ จำนวน 5 องค์กร คือ 
1.กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังประมงหนองบัวชุม หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
2.กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังประมงคำแคน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
3.กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังประมงบ้านคำคา หมู่ที่ 13 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
4.กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังประมงบ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
5.กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังประมงบ้านท่าสี หมู่ที่ 6 ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

     87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000    lampao501@gmail.com   043-840510   043-840510