นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพกรมประมงสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 โดยเกณฑ์พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์


นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพกรมประมงสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 โดยเกณฑ์พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) วันนี้ (5 มกราคม 2564) เวลา 09.00 น. นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพกรมประมงสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 โดยเกณฑ์พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)ให้กับบุคลากรกรมประมง จำนวน 80 คน โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการนำเครื่องมือทางการประเมินระบบบริหารของกรมประมงเพื่อขับเคลื่อนกรมประมงพัฒนาไปสู่ระบบ 4.0 โดยมีนายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบบริหาร ให้เกียรติเป็นวิทยาการบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมงวันนี้ (5 มกราคม 2564) เวลา 09.00 น. นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพกรมประมงสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 โดยเกณฑ์พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)ให้กับบุคลากรกรมประมง จำนวน 80 คน โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการนำเครื่องมือทางการประเมินระบบบริหารของกรมประมงเพื่อขับเคลื่อนกรมประมงพัฒนาไปสู่ระบบ 4.0 โดยมีนายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบบริหาร ให้เกียรติเป็นวิทยาการบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บริการดาวโหลดไฟล์ภาพดิจิตอล   1,004   ชุดสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการประมง เรื่อง การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์...  191  (ข่าววีดิทัศ)นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานถวายผ้ากฐินพร้อมเครื่อ...  189  (ข่าววีดิทัศน์)กรมประมง เปิดพื้นที่จัด Fisherman Market ครั้งที่ 3    179  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมปร...  176  กรมประมง จัดกิจกรรมตลาด Fisherman Market ในโครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู...  169  ขอเชิญ นักเรียนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพระบายสี หัว...  147  กรมประมงจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ครั้งที่ 30    138  นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มปร...  137  (ข่าววีดิทัศน์) กรมประมง เปิดพื้นที่จัด Fisherman Market เป็นสัปดาห์ที่ 2    128

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

     อาคารเชิดชายอมาตยกุล ชั้น 3 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    fishfish2557@gmail.com   02 558 0226   02 558 0226   แฟนเพจ