สื่อเผยแพร่ความรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและด้านการประมง


สื่อเผยแพร่ความรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและด้านการประมง 


สื่อเผยแพร่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (รูปแบบ E-book) 

 

 ดาวน์โหลด E-book

 

แบบฟอร์มการขอเอกสารเผยแพร่การเพาะเลี้ยงสตว์น้ำ (รูปเล่มเอกสาร)

 

1.สำหรับหน่วยงานกรมประมง

  2.สำหรับประชาชนทั่วไป

  3.แบบสอบถามความพึงพอใจหลังได้รับบริการสื่อเผยแพร่ความรู้

 

     แบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับผู้ใช้บริการ ณ ที่ทำการ

 

 

              แบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับผู้ใช้บริการผ่านระบบออนไลน์