ภารกิจ และ หน้าที่

 ด่านตรวจประมงชุมพร

ภารกิจ และ หน้าที่ 

เมนู

 เผยเเพร่: 2017-06-13  |   ข่าววันที่: 2017-06-13 |  อ่าน: 926 ครั้ง
 

ภารกิจและหน้าที่นอง ศูนย์ PIPO

     1. รับแจ้งโดยตรงหรือทางโทรสารจากเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ ตามแบบฟอร์ม PIPO ภายใน 24 ชม. แต่ไม่น้องกว่า 2 ชม. ก่อนนำเรือเข้า-ออก จากท่าเทียบเรือ

     2. ตรวจสอบเอกสาร PIPO ของเรือประมงขนาด 30 ตันกรอส ขึ้นไป และเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป (อวนลาก อวนล้อมจับ และอวนครอบปลากะตัก) รวมทั้งเรือขนถ่ายและเก็บรักษาสัตว์น้ำที่จดทะเบียนกับ กปม. และตรวจสอบข้อเท็จจริงของเรือ เครื่องมือ อุปกรณ์ แรงงาน ปริมาณและชนิดสัตว์น้ำ ให้มีความสอดคล้องกัน

     3. ควบคุม เฝ้าระวัง กำกับ และป้องกันมิให้เรือประมง/เรือขนถ่าย/ผู้ควบคุมเรือ กระทำผิดกฎหมายและดำเนินการตามกฎหมาย แก่เจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือ/นายจ้าง/ลูกจ้าง

     4. ตรวจสอบเอกสาร PIPO ของเรือประมงนอกน่านน้ำ เรือขนถ่ายสัตว์น้ำ และควบคุม กักกัน ป้องกัน มิให้ทำความผิดในน่านน้ำต่างประเทศ


  •  Hit 20 อันดับ
  • กระบวนการแจ้งเรือเข้า-ออก e-PIPO จากระบบใบอนุญาตฯ 285 ไประบบ Fishing Info.. (1,664)  ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง งานด้านการสื่อสาร และงานบันทึกข้อมูล.. (1,253) รัชกาลที่ 10.. (1,037) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (1,030) ภารกิจ และ หน้าที่.. (926) รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต 1 พลเรือตรีเดชดล ภู่สาระ พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ชุมพร.. (922) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานด้านการสื่อสาร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (866) หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างกองตรวจสอบเรืิอประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต.. (831) ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่ .. (806) ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 .. (779) ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับชาวประมงและผู้ที่เกี่ยวข้อง พื้นที่อำเภอปะทิว.. (774) ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับชาวประมงและผู้ที่เกี่ยวข้อง พื้นที่อำเภอเมืองชุมพร.. (723) วันที่ 30 ตุลาคมคม 2562 เวลา 13.30 น. น.อ.กิตติพงษ์ พุ่มสร้าง รองผอ.ศรชล จังหวัดชุมพร และคณะ ร่วมประชุมกับผู้ปฏิบัติงานชุดสหวิชาชีพ ที่อยู่ปฏิบัติงาน.. (665) เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงชุมพร จัดการประชุม เรื่องระเบียบข้อกฎหมายการทำการประมงในช่วงปิดอ่าวและมาตรฐานเครื่องมือประมงพาณิชย์ ปี .. (604) เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงชุมพรร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า จัดการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ วิธีการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงผ.. (553) ประชุมบุคลากร ผู้ประกอบการเรือประมง ที่เกี่ยวข้องกับท่าเทียบเรือ แพปลา เรื่อง การเขียนบันทึกการทำการประมง และการเตรียมความพร้อมในการประเมินการจัดทำรา.. (545) วันที่ 8 พ.ย. 2560 เวลา 11.30 น. พล.ร.ท.บรรจบ โพธิ์แดง ผอ.ศรชล.เขต 1 / ผบ.ทรภ.1 พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประม.. (544) เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกรมประมงจังหวัดชุมพร โดยปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็น.. (505) ประชุมบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับท่าเทียบเรือ แพปลา และผู้ประกอบการเรือประมง ในการแก้ไขปัญหา IUU เพื่อการประมงไทยยั่งยืน โดยมีผู้จดทะเบียนท่าเทียบเรือ แพ.. (499) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงชุมพร จัดประชุมชี้แจง เรื่อง กำหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทำการประมง ตามประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 กำหนดแบบและราย.. (477)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงชุมพร

     399/5 ม.8 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120