ภารกิจ และ หน้าที่

 ด่านตรวจประมงชุมพร


ภารกิจ และ หน้าที่ 

เมนู


HOT ภารกิจ และ หน้าที่..คลิก

ภารกิจและหน้าที่นอง ศูนย์ PIPO

     1. รับแจ้งโดยตรงหรือทางโทรสารจากเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ ตามแบบฟอร์ม PIPO ภายใน 24 ชม. แต่ไม่น้องกว่า 2 ชม. ก่อนนำเรือเข้า-ออก จากท่าเทียบเรือ

     2. ตรวจสอบเอกสาร PIPO ของเรือประมงขนาด 30 ตันกรอส ขึ้นไป และเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป (อวนลาก อวนล้อมจับ และอวนครอบปลากะตัก) รวมทั้งเรือขนถ่ายและเก็บรักษาสัตว์น้ำที่จดทะเบียนกับ กปม. และตรวจสอบข้อเท็จจริงของเรือ เครื่องมือ อุปกรณ์ แรงงาน ปริมาณและชนิดสัตว์น้ำ ให้มีความสอดคล้องกัน

     3. ควบคุม เฝ้าระวัง กำกับ และป้องกันมิให้เรือประมง/เรือขนถ่าย/ผู้ควบคุมเรือ กระทำผิดกฎหมายและดำเนินการตามกฎหมาย แก่เจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือ/นายจ้าง/ลูกจ้าง

     4. ตรวจสอบเอกสาร PIPO ของเรือประมงนอกน่านน้ำ เรือขนถ่ายสัตว์น้ำ และควบคุม กักกัน ป้องกัน มิให้ทำความผิดในน่านน้ำต่างประเทศ

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงชุมพร

    รายละเอียด 399/5 ม.8 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120  email  pipochumphon01@gmail.com  โทรศัพท์ 077-522 003 , 063-068-0752  FAX -  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6