ภารกิจ และ หน้าที่

 ด่านตรวจประมงชุมพร

ภารกิจ และ หน้าที่ 

เมนู

 เผยเเพร่: 2017-06-13  |   ข่าววันที่: 2017-06-13 |  อ่าน: 1,077 ครั้ง
 

ภารกิจและหน้าที่นอง ศูนย์ PIPO

     1. รับแจ้งโดยตรงหรือทางโทรสารจากเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ ตามแบบฟอร์ม PIPO ภายใน 24 ชม. แต่ไม่น้องกว่า 2 ชม. ก่อนนำเรือเข้า-ออก จากท่าเทียบเรือ

     2. ตรวจสอบเอกสาร PIPO ของเรือประมงขนาด 30 ตันกรอส ขึ้นไป และเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป (อวนลาก อวนล้อมจับ และอวนครอบปลากะตัก) รวมทั้งเรือขนถ่ายและเก็บรักษาสัตว์น้ำที่จดทะเบียนกับ กปม. และตรวจสอบข้อเท็จจริงของเรือ เครื่องมือ อุปกรณ์ แรงงาน ปริมาณและชนิดสัตว์น้ำ ให้มีความสอดคล้องกัน

     3. ควบคุม เฝ้าระวัง กำกับ และป้องกันมิให้เรือประมง/เรือขนถ่าย/ผู้ควบคุมเรือ กระทำผิดกฎหมายและดำเนินการตามกฎหมาย แก่เจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือ/นายจ้าง/ลูกจ้าง

     4. ตรวจสอบเอกสาร PIPO ของเรือประมงนอกน่านน้ำ เรือขนถ่ายสัตว์น้ำ และควบคุม กักกัน ป้องกัน มิให้ทำความผิดในน่านน้ำต่างประเทศ

  •  Hits 10 อันดับ
  • กระบวนการแจ้งเรือเข้า-ออก e-PIPO จากระบบใบอนุญาตฯ 285 ไประบบ Fishing Info.. (1,822)  ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง งานด้านการสื่อสาร และงานบันทึกข้อมูล.. (1,358) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (1,125) รัชกาลที่ 10.. (1,115) รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต 1 พลเรือตรีเดชดล ภู่สาระ พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ชุมพร.. (1,091) ภารกิจ และ หน้าที่.. (1,077) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานด้านการสื่อสาร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (970) หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างกองตรวจสอบเรืิอประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต.. (930) ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่ .. (926) ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับชาวประมงและผู้ที่เกี่ยวข้อง พื้นที่อำเภอปะทิว.. (896)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงชุมพร

     399/5 ม.8 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120