งานทำบุญประจำปี 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม


งานทำบุญประจำปี 2565 วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 นางภมรพรรณ ฉัตรภูมิ ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งสมุทรสงคราม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ได้จัดพิธีทำบุญประจำปีศูนย์ฯ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ฯ โดยจัดให้มีพิธีสงฆ์ และถวายภัตราหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป และทางศูนย์ฯ ได้เรียนเชิญ นาวาตรี สรรเสริญ เสรีรักษ์ ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม นายชูสินธุ์ ชนะสิทธิ์ หัวหน้าด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีด้วย ในการนี้ ในการจัดพิธีทำบุญฯ ดังกล่าว ทางศูนย์ฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการ แนวทางปฏิบัติ ประกาศ และคำสั่งป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม 135 หมู่ 11 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000      samutsongkram55@gmail.com   034-756625   034-756625