บุคลากรสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม
นางภมรพรรณ ฉัตรภูมิ

หัวหน้าสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม
((นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ))
    


นางสาวรัดเกล้า เรืองขนาบ

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    


นางสาวศรัญญา ขันกำเหนิด

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายฉัตรชัย เนื่องศรี

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายพิชิต อนุเชาวลิตวงศ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายชัยพร ราศรีมิล

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    


นางสุดา บุญดำเนิน

พนักงานห้องปฏิบัติการ
(ลูกจ้างประจำ)
    


นายนราธิป ศรีแก้ว

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวนนทวรรณ มากแก้ว

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวศิริรัตน์ หมวกใหม่

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาว ปริชาติ หมื่นบวร

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวสุดารา สัมฤทธิ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวปานมณี ปรีชาศิลป์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายอติชาต ทิพยนันท์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาววิภาวดี ขำเขียว

นักวิทยาศาสาตร์
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวดรุณี แสงศรี

นักวิทยาศาสาตร์
(พนักงานราชการ)
    
นายธีรภัทร มีวรรณสุขกุล

นักวิทยาศาสตร์
(พนักงานราชการ)
    


นางทิพวัลย์ คึ้มสูง

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวจิตศุภา สีคำ

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายรังสรรค์ อ่วมทอง

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายศศิพงศ์ ทิพย์ดำรงพงษ์

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางลำยอง จงแจ่มใส

พนักงานห้องทดลอง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวอัจฉราพร ปากกล้า

พนักงานห้องทดลอง
(พนักงานราชการ)
    
นายนเรศ เผือกจีน

พนักงานห้องทดลอง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวเพ็ญ นุตภิบาล

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสมิทธิ์ พุฒสวสดิ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายธีระยุทธ หอมหวล

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายวรวิทย์ บุญลือ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวภัทราพร วิชาเงิน

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายนพดล ภู่นาค

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายนพพร ดวงศรีทอง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวเฉลิมขวัญ สุขประเสรฐ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายสุทัศน์ คู่แจกัน

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายโสภา ศรีอุทัย

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายเอก อินทรแหยม

พนักงานผู้ช่วยประมง
((พนักงานาชการ))
    
นายเดชาธร เวสศิริกุล

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางณิชาภา คุ้มทิม

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสุภาพร พิพัฒน์มงคลพร

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นางเปรมใจ เกิดนานา

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานราชการ)
    
นางจินตนา บุญลือ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(พนักงานราชการ)
    


นางยุพิน ธเรษตรีศวร

พนักงานทำความสะอาด
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม

 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม 135 หมู่ 11 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000