บุคลากรสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม
นายอำนาจ ศิริเพชร

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
(ปฎิบัติหน้าที่ หัวหน้าสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม)
    


นางภมรพรรณ ฉัตรภูมิ

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นายจักรพงษ์ พิพัฒน์มงคลพร

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายเฉลิมพล ชูจิต

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาววราลี ศรีสว่าง

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวกุลธิดา แสนใจบาล

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    


นางสุดา บุญดำเนิน

พนักงานห้องปฏิบัติการ
(ลูกจ้างประจำ)
    


นางภมรพรรณ ฉัตรภูมิ

กลุ่มงานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
    
นางสาววราลี ศรีสว่าง

กลุ่มงานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
    


นางสาววิภาวดี ขำเขียว

นักวิทยาศาสาตร์
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสุดารา สัมฤทธิ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวปานมณี ปรีชาศิลป์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายนราธิป ศรีแก้ว

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวดรุณี แสงศรี

นักวิทยาศาสาตร์
(พนักงานราชการ)
    


นางทิพวัลย์ คึ้มสูง

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวจิตศุภา สีคำ

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายภุชงค์ มีรักษา

เจ้าหน้าที่ประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางลำยอง จงแจ่มใส

พนักงานห้องทดลอง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวขวัญเรือน แจ่มมี

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวเพ็ญ นุตภิบาล

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวภัทราพร วิชาเงิน

นักวิชาการประมง
(พนักงานจ้างเหมา)
    
นายอาชัน จันทร์เทพ

นักวิชาการประมง
(พนักงานจ้างเหมา)
    


นายจักรพงษ์ พิพัฒน์มงคลพร

นักวิชาการประมง ปฏิบัติการ
(กลุ่มงานเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ)
    
นายเฉลิมพล ชูจิต

นักวิชาการประมง ปฏิบัติการ
(กลุ่มงานเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ)
    


นางสาวนนทวรรณ มากแก้ว

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวศิริรัตน์ หมวกใหม่

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายอติชาต ทิพยนันท์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายธีรภัทร มีวรรณสุขกุล

นักวิทยาศาสตร์
(พนักงานราชการ)
    


นายรังสรรค์ อ่วมทอง

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายศศิพงศ์ ทิพย์ดำรงพงษ์

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
ว่าง

เจ้าหน้าที่ประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวอัจฉราพร ปากกล้า

พนักงานห้องทดลอง
(พนักงานราชการ)
    
นายนเรศ เผือกจีน

พนักงานห้องทดลอง
(พนักงานราชการ)
    
นายสมิทธิ์ พุฒสวสดิ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายธีระยุทธ หอมหวล

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสุทัศน์ คู่แจกัน

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายนพดล ภู่นาค

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายโสภา ศรีอุทัย

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายนพพร ดวงศรีทอง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายวรวิทย์ บุญลือ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายเอก อินทรแหยม

คนงานประมง
(พนักงานจ้างเหมา)
    
นายสมเจตน์ สว่างศรี

คนงานประมง
(พนักงานจ้างเหมา)
    
นายสรุตติ์ จูด้วง

คนงานประมง
(พนักงานจ้างเหมา)
    
นายณัฐวุฒิ สังข์ทอง

คนงานประมง
(พนักงานจ้างเหมา)
    


นางสาวกุลธิดา แสนใจบาล

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(กลุ่มงานธุรการ)
    


นางสาว ปริชาติ หมื่นบวร

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวเฉลิมขวัญ สุขประเสรฐ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางยุพิน ธเรษตรีศวร

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายเดชาธร เวสศิริกุล

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางณิชาภา คุ้มทิม

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสุภาพร พิพัฒน์มงคลพร

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นางเปรมใจ เกิดนานา

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานราชการ)
    
นางจินตนา บุญลือ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(พนักงานราชการ)
    


นายอดินันท์ สุขใบ

พนักงานขับรถยนต์
(พนักงานจ้างเหมา)
    
นายอนุสรณ์ คลองสนสระ

พนักงานขับรถยนต์
(พนักงานจ้างเหมา)
    
นายอนุสรณ์ เพชรไขแสง

พนักงานขับรถยนต์
(พนักงานจ้างเหมา)
    
นายอภิชาติ เกิดประกอบ

พนักงานขับรถยนต์
(พนักงานจ้างเหมา)
    

Copyright © 2016-2019 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม

 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม 135 หมู่ 11 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000