ประวัติของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม


ประวัติของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม 

 ข้อมูลองค์กร  ประวัติความเป็นมา