หน้าที่ความรับผิดชอบ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ตราด

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 เผยเเพร่: 2020-07-15  |   ข่าววันที่: 2020-07-15 |  อ่าน: 128 ครั้ง
 

ตามคำสั่งกรมประมง ที่ 1063/2559 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในภายใต้โครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ตามคำสัง่กรมประมงที่ 883/2559 สั่ง ณ วันที่ 23 กันยายน 2559 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
       1)  ศึกษา วิจัย ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำในแหน่งประมง ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อการจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยการสัตว์น้ำให้มีความสมดุลกับผลผลิต
    2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางการประมง สัตว์น้ำในแหล่งทำประมง ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อการรรับรองคุณภาพสัตว์น้ำให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
    3) ศึกษา วิจัย พัฒนา และผลิตพันธุ์สัตว์เพื่อฟื้นฟูแหล่งประมงทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ และอนุบาลพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำให้สามารถใช้เป็นแหล่งผลิตพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพ
    4) ศึกษา วิจัย ความเหมาะสมของแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์เพื่อให้สามารถเพิ่มผลผลิตไปสู่แหล่งประมงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทะเลอย่างสูงสุดและยั่งยืน
    5) ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ ผลที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อตรวจสอบและประเมินสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและเหมาะสม
    6) ประเมินสภาวะทรัยากรสัตว์น้ำและการประมง จากการเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อการใช้ประโยตน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืตลอดจนเปป็นแนวทางในการบริหารและการจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงอย่างถูกต้องและเหมาะสม
    7) ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้ำชายฝั่ง และสัตว์น้ำทะเล ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดหรือมาตรฐานสากล
    8) เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ำชายฝั่ง และสัตว์น้ำทะเล
    9) ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การจัดการฐานข้อมูลในระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ : E-APD (สำหรับผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล).. (1,694)  ประวัติความเป็นมา.. (1,157) ห้ามทำการประมงปูไข่นอกกระดอง.. (1,057) สมุด - โปรแกรม บันทึกข้อมูลอาหารสัตว์น้ำ.. (925) การติดต่อ.. (743) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (659) ปม.1 ชนิดน้ำ และโปรไบโอติก.. (614) เรื่องสำคัญที่ชาวประมงควรทราบ.. (521) ความเห็นเกี่ยวกับประกาศฯ เรื่อง ห้ามทำการประมงปูไข่นอกกระดอง.. (439) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทย สำหรับเรือประมงพื้นบ้าน .. (437) หลักเกณฑ์สำหรับเรือประมง.. (415) มาตรา 78.. (403) ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความช่วยเหลือลดหรือชดเชยค่าพลังงานไฟฟ้า (เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล).. (394) กำหนดรูปแบบการกรอกข้อมูลชื่อ/หมายเลขยานพาหนะ ในใบคำขออนุญาต.. (364) การฟื้นฟูพ่อแม่พันธุ์หอยลาย.. (316) ประกาศรับสมัตรงาน ตำแหน่ง จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา.. (310) ขอเชิญร่วมประชุม เรื่อง การเสริมความเข้าใจในมาตรฐานสากลสำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (294) ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย ปีงบประมาณ 2560.. (284) ประกวด "แปลงใหญ่สินค้าประมง".. (249) คชก.ระยะที่ 2.. (244)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ตราด

     205 หมู่ 2 ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000