เรื่อง แก้ไขข้อความของเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง 2565 – 2566 พ.ศ. 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี


เรื่อง แก้ไขข้อความของเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง 2565 – 2566 พ.ศ. 2565 ด้วยกรมประมงได้ตรวจสอบพบว่า เกิดความคลาดเคลื่อนในการกำหนดเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง 2565 – 2566 จำนวน 2 กรณี ประกอบด้วย

1. กรณีใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตมากกว่าหนึ่งชนิดเครื่องมือ (ไม่รวมเบ็ดมือ) ตกหล่นการกำหนดเงื่อนไข “เรือประมงต้องมีใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย ประเภทการใช้ทำการประมงที่มีอายุอยู่ตลอดเวลาที่ออกทำการประมง”

2. กรณีการกำหนดอายุของหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงบางฉบับ

มีการกำหนดคลาดเคลื่อน โดยกำหนดว่า “เรือประมงต้องมีอายุของหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงตลอดระยะเวลาที่ได้รับใบอนุญาตทำการประมง” ซึ่งที่ถูกต้องของเงื่อนไขที่ต้องกำหนดคือ “เรือประมงมีอายุของหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงตลอดระยะเวลาที่ออกทำการประมง”

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายเป็นไป อย่างถูกต้อง สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คำสั่งกรมประมง เรื่อง แก้ไขข้อความของเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง 2565 – 2566 พ.ศ. 2565

ด้วยกรมประมงได้ตรวจสอบพบว่า เกิดความคลาดเคลื่อนในการกำหนดเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง 2565 – 2566 จำนวน 2 กรณี ประกอบด้วย

1. กรณีใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตมากกว่าหนึ่งชนิดเครื่องมือ (ไม่รวมเบ็ดมือ) ตกหล่นการกำหนดเงื่อนไข “เรือประมงต้องมีใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย ประเภทการใช้ทำการประมงที่มีอายุอยู่ตลอดเวลาที่ออกทำการประมง”

2. กรณีการกำหนดอายุของหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงบางฉบับ

มีการกำหนดคลาดเคลื่อน โดยกำหนดว่า “เรือประมงต้องมีอายุของหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงตลอดระยะเวลาที่ได้รับใบอนุญาตทำการประมง” ซึ่งที่ถูกต้องของเงื่อนไขที่ต้องกำหนดคือ “เรือประมงมีอายุของหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงตลอดระยะเวลาที่ออกทำการประมง”

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายเป็นไป อย่างถูกต้อง สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คำสั่งกรมประมง เรื่อง แก้ไขข้อความของเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง 2565 – 2566 พ.ศ. 2565

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ fisherman shop@chonburi  ในงานกลุ่มเวทีขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ตามแนวทาง ...  303   กรมประมงขอแจ้งการขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง ...  290  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด  จังหวัดชลบุรี ...  228  ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...  217  ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี   208  แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2565/66   199  โครงการขยายผลทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา...  193  แจ้งเกษตรกร ชาวประมง และผู้ประกอบธุรกิจ "เรื่อง การแอบอ้างเพื่อรับการสนับสนุนการ...  146  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสม...  144  ประชุมคณะทำงานตรวจสอบการขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ครั้งที่ 1/2566   135


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

     202 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000    fpo-chonburi@dof.in.th   038398049   038398050   แฟนเพจ