บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี
นายสมเกียรติ กาญจนาคาร

ประมงจังหวัดชลบุรี
(อำนวยการสูง)
    


นางสาวมัทนา นานยะ

นักจัดการงานทั่วไป
(ปฏิบัติการ)

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นายสราวุฒิ พุดคำ

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    
นายบรรจง คำทอง

พนักงานธุรการ
(ส๔)
    
นางสาวกนกวรรณ วงศ์อุทัยรัตน์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    


นางอภิญญา เรณูนวล

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    


นายปริญญ์ วิรุณราช

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายกตัญญู ทองภู่

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวพุธติยา มังกรแก้ว

นักวิชาการประมง
    
นายอภิชาติ ไชยลาภ

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายพิสิฐ พุ่มสุวรรณ

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางจุฑารัตน์ ศิริสมบัติ

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    


นางสาวสุรีรัตน์ ศรีสม

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นางณัฐฐา รื่นลาภะ

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นางปิยะนาถ จึงกระแพ

เจ้าพนักงานประมง
(ปฎิบัติงาน)
    
ว่าง

พนักงานการประมง
(ส๒)
    
นางสาวรพีพรรณ สมบุญนาค

นักวิชาการประมง
    
นางสาวจุฑาศิณี จินรักษ์

นักวิชาการประมง
    
นายสุนทร สิทธิ

นักวิชาการประมง
    


นายสุวิทย์ แซ่ลิ่ม

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอบางละมุง

    
นายสายันต์ จันทร์ช่วย

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอเมืองชลบุรี

    
นางสาวธีรวรรณ์ กิมยงค์

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอศรีราชา

    
ว่าง

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)
    
นายสรชัย เพ็ชรจำรัส

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ประมงอำเภอเกาะสีชัง

    
นางสาวทิพวัลย์ จันทรกระจ่าง

เจ้าพนักงานประมง
(ปฎิบัติงาน)

ประมงอำเภอพนัสนิคม

    
ว่าง

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางมยุรี ณ พัทลุง

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ประมงอำเภอพานทอง

    
ว่าง

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

 202 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000