บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี
นายสมเกียรติ กาญจนาคาร

ประมงจังหวัดชลบุรี
(อำนวยการสูง)
    


นางสาวมัทนา นานยะ

นักจัดการงานทั่วไป
(ปฏิบัติการ)

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นายสราวุฒิ พุดคำ

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    
นายบรรจง คำทอง

พนักงานธุรการ
(ส๔)
    
นางสาวกนกวรรณ วงศ์อุทัยรัตน์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    


นางอภิญญา เรณูนวล

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    


นายปริญญ์ วิรุณราช

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายกตัญญู ทองภู่

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวพุธติยา มังกรแก้ว

นักวิชาการประมง
    
นายอภิชาติ ไชยลาภ

เจ้าพนักงานประมง
    
นายพิสิฐ พุ่มสุวรรณ

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางจุฑารัตน์ ศิริสมบัติ

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    


ว่าง

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
    
ว่าง

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นางปิยะนาถ จึงกระแพ

เจ้าพนักงานประมง
(ปฎิบัติงาน)
    
ว่าง

พนักงานการประมง
(ส๒)
    
นางสาวรพีพรรณ สมบุญนาค

นักวิชาการประมง
    
ว่าง

นักวิชาการประมง
    
นายสุนทร สิทธิ

นักวิชาการประมง
    


นายสุวิทย์ แซ่ลิ้ม

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอเมืองชลบุรี

    
นายสายันต์ จันทร์ช่วย

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอบางละมุง

    
นางสาวธีรวรรณ์ กิมยงค์

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอศรีราชา

    
นายประหยัด ภู่สาย

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอสัตหีบ

    
นายสรชัย เพ็ชรจำรัส

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ประมงอำเภอเกาะสีชัง

    
นางสาวทิพวัลย์ จันทรกระจ่าง

เจ้าพนักงานประมง
(ปฎิบัติงาน)

ประมงอำเภอพนัสนิคม

    
นางนุชนาถ หนุนอริยทรัพย์

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ประมงอำเภอพานทอง

    
นางมยุรี ณ พัทลุง

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ประมงอำเภอหนองใหญ่

    
นายอำนาจ คล่องแคล่ว

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ประมงอำเภอบ้านบึง

    

Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

 202 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000