นายณัฐพงค์ วรรณพัฒน์

ประมงจังหวัดชลบุรี
((ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการประมง) อำนวยการสูง))
    


นางสาวมัทนา นานยะ

นักจัดการงานทั่วไป
(ชำนาญการ)

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นายสราวุฒิ พุดคำ

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    
นายบรรจง คำทอง

พนักงานธุรการ
(ส๔)
    
นางสาวจุฑาศิณี จินรักษ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวพุธติยา มังกรแก้ว

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายธนัท หุ่นยนต์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    


นายโกญจนาท เรณูนวล

พนักงานรักษาความปลอดภัย
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวลัดดาพรรณ จำนงค์ผล

พนักงานทำความสะอาด
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายชัชชลิต วัฒนวรพงศ์

พนักงานขับรถยนต์
(จ้างเหมาบริการ)
    


นางอภิญญา เรณูนวล

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    


นายปริญญ์ วิรุณราช

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายกตัญญู ทองภู่

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายอภิชาติ ไชยลาภ

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายพิสิฐ พุ่มสุวรรณ

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางจุฑารัตน์ ศิริสมบัติ

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    


นางสาวชัชชมล โรจนวิภาต

นิติกร
(ปฏิบัติการ)
    
นางปิยะนาถ จึงกระแพ

เจ้าพนักงานประมง
(ปฎิบัติงาน)
    
นางณัฐฐา รื่นลาภะ

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นางสาวธัญลักษณ์ พานวนเศษ

พนักงานจัดทำหนังสือคนประจำเรือ
(จ้างเหมาบริการ)
    


นายสุวิทย์ แซ่ลิ่ม

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอบางละมุง

    
นายสายันห์ จันทร์ช่วย

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอเมืองชลบุรี

    
นางสาวธีรวรรณ์ กิมยงค์

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอศรีราชา

    
นายอนุสรณ์ ไชยตะมาศ

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอสัตหีบ

    
ว่าง
ประมงอำเภอเกาะสีชัง

    
นางสาวทิพวัลย์ จันทรกระจ่าง

เจ้าพนักงานประมง
(ปฎิบัติงาน)

ประมงอำเภอพนัสนิคม

    
นางสาวอุรุอาริยา บุญนำมา

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ประมงอำเภอเกาะจันทร์

    
นางมยุรี ณ พัทลุง

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ประมงอำเภอพานทอง

    
นายกฤตภาส สุขะชีวานนท์

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ประมงอำเภอบ้านบึง

    


นางสาวอภิสรา เวชบุตร

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    
นางสาวปณิดา แซ่ลิ่ม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    
นางสาวกรองทอง ตั้งสิทธิ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    
นายณัฐพล ชัยสุทธิกุลรัตน์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    
นายชลยุทธ ภัทรนวกิจ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    
นางสาวณัชฌา ดวงชื่น

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

 202 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000    fpo-chonburi@dof.in.th   038398049   038398050   แฟนเพจ