นายณัฐพงค์ วรรณพัฒน์

ประมงจังหวัดชลบุรี
((ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการประมง) อำนวยการสูง))
    


นางสาวมัทนา นานยะ

นักจัดการงานทั่วไป
(ชำนาญการ)

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นายสราวุฒิ พุดคำ

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    
นายบรรจง คำทอง

พนักงานธุรการ
(ส๔)
    
ว่าง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวพุธติยา มังกรแก้ว

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
ว่าง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    


ว่าง

พนักงานรักษาความปลอดภัย
(จ้างเหมาบริการ)
    
ว่าง

พนักงานทำความสะอาด
(จ้างเหมาบริการ)
    
ว่าง

พนักงานขับรถยนต์
(จ้างเหมาบริการ)
    


นางอภิญญา เรณูนวล

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    


นายปริญญ์ วิรุณราช

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายกตัญญู ทองภู่

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายอภิชาติ ไชยลาภ

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายพิสิฐ พุ่มสุวรรณ

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางจุฑารัตน์ ศิริสมบัติ

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    


นางสาวนภารวี คุณาวรรณ

นิติกร
(ปฏิบัติการ)
    
นางปิยะนาถ จึงกระแพ

เจ้าพนักงานประมง
(ปฎิบัติงาน)
    
นางณัฐฐา รื่นลาภะ

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นางสาวธัญลักษณ์ พานวนเศษ

พนักงานจัดทำหนังสือคนประจำเรือ
(จ้างเหมาบริการ)
    


ว่าง

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอบางละมุง

    
นายสายันห์ จันทร์ช่วย

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอเมืองชลบุรี

    
นางสาวธีรวรรณ์ กิมยงค์

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอศรีราชา

    
นายอนุสรณ์ ไชยตะมาศ

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอสัตหีบ

    
นางสาวศิญามนณ์ เทียนงาม

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ประมงอำเภอเกาะสีชัง

    
นางสาวทิพวัลย์ จันทรกระจ่าง

เจ้าพนักงานประมง
(ปฎิบัติงาน)

ประมงอำเภอพนัสนิคม

    
ว่าง

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)

ประมงอำเภอเกาะจันทร์

    
นางมยุรี ณ พัทลุง

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ประมงอำเภอพานทอง

    
ว่าง

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)

ประมงอำเภอบ้านบึง

    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

 202 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000    fpo-chonburi@dof.in.th   038398049   038398050   แฟนเพจ