บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี
นายสมเกียรติ กาญจนาคาร

ประมงจังหวัดชลบุรี
(อำนวยการสูง)
    


นางสาวมัทนา นานยะ

นักจัดการงานทั่วไป
(ปฏิบัติการ)

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นายสราวุฒิ พุดคำ

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    
นายบรรจง คำทอง

พนักงานธุรการ
(ส๔)
    
ว่าง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    


นางอภิญญา เรณูนวล

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    


นายปริญญ์ วิรุณราช

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายกตัญญู ทองภู่

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวพุธติยา มังกรแก้ว

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายอภิชาติ ไชยลาภ

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายพิสิฐ พุ่มสุวรรณ

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางจุฑารัตน์ ศิริสมบัติ

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    


นางสาวสุรีรัตน์ ศรีสม

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นางณัฐฐา รื่นลาภะ

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นางปิยะนาถ จึงกระแพ

เจ้าพนักงานประมง
(ปฎิบัติงาน)
    
นางสาวรพีพรรณ สมบุญนาค

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวจุฑาศิณี จินรักษ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสุนทร สิทธิ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายสุวิทย์ แซ่ลิ่ม

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอบางละมุง

    
นายสายันต์ จันทร์ช่วย

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอเมืองชลบุรี

    
นางสาวธีรวรรณ์ กิมยงค์

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอศรีราชา

    
นายอนุสรณ์ ใชยตะมาศ

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอสัตหีบ

    
นายสรชัย เพ็ชรจำรัส

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ประมงอำเภอเกาะสีชัง

    
นางสาวทิพวัลย์ จันทรกระจ่าง

เจ้าพนักงานประมง
(ปฎิบัติงาน)

ประมงอำเภอพนัสนิคม

    
ว่าง

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ประมงอำเภอหนองใหญ่

    
นางมยุรี ณ พัทลุง

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ประมงอำเภอพานทอง

    
ว่าง

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ประมงอำเภอบ้านบึง

    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

 202 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000