ข้อมูล 1 ตำบล ข้อมูล 1 ตำบล
 ด้านประมง : สนับสนุนปัจจัยการผลิตประกอบด้วย ปลานิล ขนาด  5 - 7  เซนติเมตร จำนวน 700 ตัว/ราย อาหารปลากินพืชเบอร์ 1 จำนวน 1 กระสอบ/ราย (กรมประมงเป็นหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง  ทั้งหมด) สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีได้ดำเนินการสำรวจปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำของบ่อน้ำของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ พบว่ามีปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำที่เหมาะสมกับการปล่อยปลา จำนวน 37 บ่อ ซึ่งจะได้รับพันธุ์ปลาพร้อมอาหารปลาในเดือนสิงหาคม 2564  และจะดำเนินการสำรวจปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำของบ่อที่เหลือ จำนวน 12 บ่อ ในเดือนสิงหาคม 2564 เพื่อนัดรับปัจจัยการผลิตในเดือนถัดไป  

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสม...  315   แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2565/66   273  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด  จังหวัดชลบุรี ...  258  ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี   228  ประชุมคณะทำงานตรวจสอบการขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ครั้งที่ 1/2566   179  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร "เทคนิคการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง...  154  พิธีส่งมอบปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน พระราชทาน โครงการตา...  146  ประชาสัมพันธ์ โครงการดีดี จากกรมประมงเพื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล โครงการลดต้นท...  143  ร่วมฟังสัมมนาวิชาการ ฟาร์มสองน้ำ ครั้งที่2 / 2565 หัวข้อเรื่อง การผลิตลูกกุ้งปลอ...  143  ประชาสัมพันธ์    141


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

     202 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000    fpo-chonburi@dof.in.th   038398049   038398050   แฟนเพจ