[2023-05-26] ปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเลตามกลไกลการส่งต่อระดับชาต.. [2023-05-26] ร่วมประชุม "ชุดเฉพาะกิจตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ จังหวัดชลบุรี".. [2023-05-26] จัดประชุมหน่วยงานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาลของกรมประมงจังหวัดชลบุรี(FC.. [2023-05-26] โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการประมง (กิจกรรมสร้างความเข้ม.. [2023-05-26] ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากชาวประมงคราดหอยแครง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใ.. [2023-05-26] ปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเลตามกลไกลการส่งต่อระดับชาต.. [2023-05-26] ฝึกอบรมโครงการยุวประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.. [2023-05-24] ประชุมรับฟังตวามคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดห้วงเวลาทำการประม.. [2023-05-24] ฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลตามหลักพันธุศาสตร์.. [2023-05-23] ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูม้า ฟอกทรายคืนสู่ทะเล ปลูกป่าชายเลนและเก็บขยะบ.. อ่านทั้งหมด 

เกษตรทฤษฎีใหม่ 

 คลังความรู้  ข้อมูลสถิติ

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

เกษตรทฤษฎีใหม่
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ได้พัฒนาศักยภาพด้านประมงให้แก่เกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง ส่งเสริมความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 165 ราย พื้นที่ 1,398 ไร่ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต พันธุ์ปลานิล ขนาด 3 - 5 เซนติเมตร จำนวน 2,000 ตัว/ราย และอาหารปลากินพืชเบอร์ 1 จำนวน 1 กระสอบ/ราย เรียบร้อยแล้ว