เกษตรทฤษฎีใหม่ 

 คลังความรู้  ข้อมูลสถิติ


เกษตรทฤษฎีใหม่
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ได้พัฒนาศักยภาพด้านประมงให้แก่เกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง ส่งเสริมความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 165 ราย พื้นที่ 1,398 ไร่ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต พันธุ์ปลานิล ขนาด 3 - 5 เซนติเมตร จำนวน 2,000 ตัว/ราย และอาหารปลากินพืชเบอร์ 1 จำนวน 1 กระสอบ/ราย เรียบร้อยแล้ว