ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

 กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด

 ความพึงพอใจต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด

 50 กรมประมง ตึกปรีดากรรณสูตรชั้น6 เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900